Archief

Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn pijn is nu de jouwe geworden, volledig in vereniging met Mij.  Hoewel dit voor jou zeer zwaar zal zijn, zal het jou ook veel vreugde en veel nieuwe genaden bezorgen.

Ik verleen je nu de gave om de zielen te kunnen doorgronden. Ik laat jou dit bijzondere geschenk na om twee redenen. De eerste is om je de bescherming te bieden die je nodig hebt wanneer je je tussen een aantal van Mijn volgelingen zal gaan begeven.

De tweede is om die versteende harten te bekeren die tegenover jou zullen staan als zij Mijn allerheiligste woord betwisten.

Jij moet dit nieuw lijden dat je ervaart, aanvaarden en je moet weten dat het intenser wordt vanwege de toegenomen verdorvenheid in de wereld.

Jij, Mijn dochter, en veel van Mijn andere uitverkoren zielen, ervaren nu allen tegelijkertijd zowel fysiek als innerlijk lijden.

Dit is te wijten aan het lijden dat ook Mijn Allerheiligste Plaatsvervanger in deze dagen ervaart waarbij hij zijn grootste beproeving tegemoet zal treden.

Aanvaard Mijn kelk, Mijn dochter, en voor wie Mijn heilig woord door deze boodschappen aanvaardt: weet dat jullie edelmoedigheid van geest elke dag miljoenen zielen redt.

Niet één minuut van jullie lijden gaat verloren.

Mijn kinderen, Ik besef dat, wanneer jullie Mijn kruis opnemen en Mij navolgen, jullie als gevolg daarvan zullen lijden.

Maar weet dat, door dit te doen, jullie Mij helpen om het grootste deel van de mensheid te redden. Jullie zullen Mij bovendien bijstaan in Mijn Rijk op aarde zodra de Bedrieger verbannen is en Mijn Nieuw Paradijs op aarde tevoorschijn komt.

Weet ook dat jullie die met Mij lijden, door Mijn weg naar het Paradijs te volgen, precies dezelfde weg naar Calvarië op jullie zullen nemen als toen Ik voor de eerste keer kwam.

Tegenwoordig geloven de Christenen misschien dat als Ik opnieuw zou komen, een tweede keer, Ik nooit meer met een dergelijke wreedheid behandeld zou worden. Welnu, zij hebben het mis.

Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn.

Mijn heilig woord zal, en dit gebeurt nu reeds, belachelijk gemaakt en in twijfel getrokken worden.

Mijn kinderen, vooral diegenen met een strikt en standvastig geloof, kunnen niet begrijpen dat Mij profeten klaarblijkelijk net als indertijd door de meerderheid verworpen zullen worden.

Mijn woord, ditmaal aan jou gegeven, wordt reeds in veel kringen van de Kerk genegeerd en het wordt verworpen, net zoals de Farizeeën dit deden tijdens Mijn tijd op aarde.

De waarheid van Mijn Leer, die nooit veranderd is, zal als een leugen beschouwd worden.

Hoe komt dat? Ik zeg jullie dat dit komt doordat zovelen de waarheid van Mijn Leer zodanig verdraaid hebben dat zij niet langer in de doodzonde geloven.

Zovelen kiezen ervoor om de waarheid, vervat in de Heilige Bijbel, te negeren.

Waarom ontkennen jullie bijvoorbeeld het bestaan van de 1000 jaren van de Nieuwe Hemel en Aarde?

Deze openbaring is zeer specifiek en is voor iedereen zichtbaar.

Toch wordt Mijn heilig woord betwist.

Het Boek der Openbaring, evenals de profetieën vervat in het Boek van Daniël, hebben jullie slechts gedeeltelijk gekregen. Velen onder jullie zijn verward.

Dit komt enkel doordat de inhoud, geopenbaard aan deze beide profeten, gesloten en verborgen werd tot het einde der tijden.

Alleen Ik, Jezus Christus, het Lam Gods, heb het gezag om de inhoud aan de mensheid te openbaren.

Hoe kunnen jullie beweren dat jullie alles weten over Mijn Tweede Komst terwijl jullie slechts gedeelten kennen? Wanneer deze nog niet geopenbaard zijn?

Jullie moeten naar Mijn heilig woord luisteren want het wordt jullie gegeven om jullie ziel te redden.

Als jullie Mijn woord zouden blijven ontkennen nadat de Waarschuwing plaatsvindt, zullen jullie schuldig zijn door het afwijzen van Mijn hand van barmhartigheid; want deze boodschappen, Mijn boodschappen aan de wereld, zullen zich blijven ontvouwen.

Hoezeer jullie ook in Mij geloven, of beweren Mij te kennen, jullie zullen dan de zonde begaan Mij te verloochenen. Als zodanig zullen jullie voor Mij verloren zijn en zullen jullie niet geschikt zijn om de poorten van het Paradijs binnen te gaan.

Het is Mijn taak, uit pure liefde en mededogen voor jullie, dat Ik nu probeer om jullie voor te bereiden op de eindtijd.

Wijs Mij deze tweede keer niet af a.u.b. aangezien Ik kom om de mensheid te behoeden voor de eeuwige verdoemenis en om jullie de sleutels voor de eeuwige redding aan te bieden.

Omdat Ik van jullie houd, moet Ik vastberaden zijn en jullie naar de waarheid leiden.

Wacht niet op Mijn Dag des Oordeels om de waarheid te ontdekken!

Vergezel Mij nu en help Mij om de zielen van de hele mensheid te bewaren.

Jullie Leraar en Verlosser

Jezus Christus