Archief

Wanneer jullie het Woord van God proberen te herschrijven, maken jullie je schuldig aan godslastering

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn gezag in twijfel trekken, ontkennen jullie de waarheid. 

Jullie hebben allemaal de waarheid gekregen, maar velen van jullie zijn deze vergeten. Deze verveelt jullie. Deze is te lastig.

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid openbaarde, heb Ik jullie vanaf het begin verteld dat het Boek aan de profeten voorzegd werd – drie in totaal – die de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen

Mijn kind, Mijn Zoon heeft Mij opgedragen de wereld deze belangrijke boodschap te brengen. 

Al Gods kinderen maken deel uit van Zijn buitengewone familie

Mijn zeer geliefde dochter, velen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Mijn plannen om de hele wereld te redden, liggen klaar en Ik zal niet één ziel gemakkelijk loslaten

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen om jullie allen op dit moment troost te schenken. 

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn geboorte door een grote ceremonie vervangen worden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Vleesgeworden Woord. Mijn Lichaam omhelst vandaag de wereld, maar de wereld is – hoewel deze Kerstmis kan vieren – ongevoelig voor Mijn heilsplan.

Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en schunnige imitatie van het Woord van God zal velen laten geloven dat het gewoon om een moderne, geactualiseerde versie van het Nieuwe Testament gaat

Mijn kind, de duisternis zal zo plots op de Kerk van Mijn Zoon neervallen, dat velen ogenblikkelijk zullen verstommen, zo geschokt zullen ze zijn. 

Weldra zullen jullie Mij zien in heel Mijn hemelse glorie en dan zullen jullie eindelijk het mysterie van Mijn goddelijkheid begrijpen

Mijn zeer geliefde dochter, wat zal de wereld spoedig opkijken en Mijn aanwezigheid erkennen. 

Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Verlichting van het Geweten zal Hij, Mijn Zoon, de wereld vreugde, liefde en hoop bezorgen

Mijn kind, laat het a.u.b. geweten zijn dat Mijn dierbare Zoon voorbereidingen aan het treffen is voor Zijn grote tussenkomst van barmhartigheid.

Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – omdat deze dan niet kan bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou door middel van Mijn heilig Woord ervan beschuldigen het gezag van Mijn Kerk te bestrijden, moeten Mijn oproep aanhoren.

Op de Dag des Oordeels zullen jullie de macht van God eindelijk bevatten

Mijn zeer geliefde dochter, het is op Mijn bevel dat Satan en al zijn demonen zich gewonnen zullen geven. Ondanks al hun macht zijn ze niets tegenover Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. 

Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen

Mijn zeer geliefde dochter, het begin is zonder einde. Eenmaal door Mijn Vader leven geschapen is en eenmaal een mens voor de eerste keer ademhaalt, zal hij naar lichaam en vervolgens naar ziel voor eeuwig bestaan.

Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het Beest verzwakt

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie dicht bij Mijn Hart staan en wanneer zielen zich geheel aan Mij overgeven, gebeuren er een aantal dingen.

Hoogmoed is een gevaarlijke trek omdat deze de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid is onwetend van de goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil van Mijn Vader. 

Jullie werden nu gedurende drie jaar voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij!

Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen voor Mijn tussenkomst van grote barmhartigheid, om het hart van de mensen van steen in goud te veranderen, hebben vandaag een aanvang genomen.

Gedurende heel Mijn kindertijd wist Ik wie Ik was

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de dag van Mijn geboortedag nadert, verlang Ik dat overal alle Christenen de reden van Mijn geboorte overdenken.

Want wanneer jullie op deze manier te lijden hebben, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen, horen bij Mij

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de misleiding binnen Mijn Kerk toeneemt, zullen veel meer zielen verleid worden door valse nederigheid en zogenaamde publieke daden van grote naastenliefde voor de noden van anderen.

Moeder van de Verlossing: Er zullen hun eredoctoraten toegekend worden in de pas gerenoveerde kerk van de Valse Profeet

Mijn kind, de wereld zal misleid worden door veel daden die als werken van grote naastenliefde beschouwd worden. 

Jullie kunnen de waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit nastreeft

Mijn zeer geliefde dochter, wat doet het Mij pijn te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid accepteren, die schuilgaat achter het humanisme dat door degenen in Mijn Kerk zo begunstigd wordt.

Hij, de Antichrist, zal veel talen spreken, maar er zal geen woord Latijn over zijn lippen komen

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd is nabij. Hoe dichter de Grote Dag nadert, hoe meer tekenen er te zien zullen zijn in de wereld.

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst, en velen zullen Mij hierom haten

Mijn zeer geliefde dochter, er is niets dat Mij meer beledigt dan diegenen die Mijn onderrichtingen - die door het Boek van Mijn Vader aan de wereld gegeven werden – kennen, maar die het Woord van God interpreteren om het naar hun eigen verlangens te schikken. 

Ik Ben bovenal een God van grote barmhartigheid

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat jullie allen, die van Mij houden, weten dat Ik jullie momenteel oproep om als kleine kinderen tot Mij te komen en voor Mij neer te knielen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld

Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette aangezien de vijanden van God, gekleed als wolven in schaapskleren, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van Mijn Zoon op aarde en de ketterijen zullen gaan verkondigen, waarvoor Ik de wereld gewaarschuwd heb.

Wee jullie allen, bedriegers, want jullie komen niet van Mij!

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk woord dat uit Mijn mond komt, afkomstig is uit de mond van Hem, die Mij zond. 

Ik zal nooit meer in het vlees rondlopen

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen, en die beweren dat ze voor de Heer de weg bereiden, zullen ervoor zorgen dat ze in elk deel van de wereld te horen zijn – veel stemmen, veel profeten, veel leugenaars – allemaal zonder de autoriteit van God.

Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. 

Satans strategie bestaat erin om gelovigen eerst te bedotten en misleiden, voordat hij hen te gronde richt

Mijn zeer geliefde dochter, wat houd Ik toch van de wereld. Hoe smacht Ik naar elke ziel die op dit moment voor Mij verloren is. 

Pijn, vervolging, lijden, spot en hoon zullen altijd het lot van die uitverkoren zielen van God zijn

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie je afvragen waarom Ik, Jezus Christus, het lijden in de wereld toelaat, dan zouden jullie toch de Wil van God moeten verstaan. 

De Hemel zal weldra het laatste deel van Gods grootse plan om de mensheid te redden, bekendmaken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat al diegenen die in Mijn naam vervolgd worden, begrijpen waarom dit gebeurt. 

Moeder van de Verlossing: De vijanden van God zullen verschrikkelijke heiligschennissen plegen tot zij de Tabernakels ontheiligd hebben

Mijn kind, zodra de Kerk van Mijn Zoon ingenomen wordt, zal de reeks van gebeurtenissen die zich zullen ontvouwen, juist hetzelfde zijn als dat wat zich tijdens Mijn kruisiging voordeed.

Miljarden mensen zullen in de Tegenwoordigheid van God een leven van eeuwige heerlijkheid genieten

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik kom om aan de mensheid verlichting te brengen van de pijn die zij ten gevolge van hun scheiding van God doorstaan hebben, moeten zij allemaal dankbaar zijn voor deze grote barmhartigheid. 

De liefde gedijt omdat het een geschenk van God is en de kracht heeft om het kwaad te vernietigen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil het belang van de liefde uitleggen en hoe jullie daarmee het kwaad kunnen verslaan, en hoe zonder liefde het kwaad zich verspreidt.

Wanneer Ik als de Koning van Barmhartigheid kom, zal niet één ziel in enige twijfel gelaten worden over wie Ik Ben en wat Ik Ben

Mijn zeer geliefde dochter, vertel al Mijn volgelingen – al diegenen die in Mij, Jezus Christus, geloven – dat zij Mij elke dag tijd in gebed moeten toekennen om de ziel van diegenen die voor Mij verloren gaan, te redden. 

Op die dag zal Ik de levenden ophalen

Mijn zeer geliefde dochter, in het leven van veel Christenen ben Ik als een beschamend familielid geworden, dat van tijd tot tijd op zijn wenken bediend maar te allen tijde uit het zicht gehouden moet worden. 

Ik kom uitsluitend als een God van barmhartigheid. Ik kom niet om jullie bang te maken want Ik houd echt van ieder van jullie.

Mijn zeer geliefde dochter, iedereen moet zich voorbereiden zodat zij het waard worden om voor Mij te komen staan, want Ik zal als een dief in de nacht komen en velen zullen niet weten wat er gebeurt.

Ik kom om de aarde te vernieuwen, om de mens van zijn ellende, smart en zonden te bevrijden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld Mij, hun geliefde Redder, de Mensenzoon, in al Mijn glorie ziet zodat ze naar Mijn goddelijke barmhartigheid trekt.

Miljarden zullen zich bekeren en God, de Drie-ene God, voor het eerst erkennen

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik in Mijn goddelijke barmhartigheid naar de wereld kom, zullen de mensen de kans krijgen Mij om barmhartigheid te vragen, want het zal voor velen van hen de eerste echte schuldbelijdenis zijn, waaraan zij deelgenomen zullen hebben.

Jullie zullen alleen voor Mij staan – zonder iemand naast jullie

Mijn zeer geliefde dochter, op gezag van Mijn Vader, God de Allerhoogste, wil Ik al diegenen die in Mijn naam lijden, ervan op de hoogte brengen dat het moment waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, dichtbij is.

Nooit eerder zal hun geloof aan een dergelijke test onderworpen zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het Licht van God schijnt neer op al Zijn kinderen die op dit moment met Mij, Jezus Christus, in vereniging zijn.

Het eerste teken zal zijn dat de aarde sneller zal draaien. Het tweede teken betreft de zon, die dreigend groter, feller zal opdoemen en zal beginnen te draaien.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn tijd nadert, zullen velen slapen, maar diegenen die gezegend zijn met ogen die voor Mijn Licht openstaan, zullen de tekenen herkennen. 

De bestraffingen van Mijn Vader zijn begonnen en de wereld zal nog veel meer ecologische omwentelingen meemaken

Mijn zeer geliefde dochter, het is een vergissing te geloven dat God op dit moment de wereld Zijn gerechtigheid niet zou toemeten. 

Moeder van de Verlossing: De redding behoort jullie slechts toe door de verzoening met God

Mijn lief kind, Mijn taak als Moeder van de Verlossing bestaat erin om jullie te herinneren aan alles wat Ik jullie door de eeuwen heen verteld heb. 

God de Vader: Geen enkele wetenschappelijke evaluatie zal steek houden wanneer twee zonnen te zien zijn

Mijn liefste dochter, het is Mijn verlangen om zeer spoedig al Mijn kinderen te verzamelen om getuige te zijn van Mijn belofte. 

Weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren

Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen velen hun kennis van de wetenschap beginnen te gebruiken om de allerheiligste Evangeliën te evalueren. 

Moeder van de Verlossing: Wanneer een missie – die beweert het Woord van God te spreken – vals is, zal daartegen geen haat tentoongespreid worden

Mijn lieve kinderen, als Gods gekoesterde kleintjes, mogen jullie nooit toelaten dat meningsverschillen omslaan in haat voor elkaar. 

Al de omwentelingen waarvan jullie getuige gaan zijn, zullen bewijs zijn van de waarheid van de profetieën in het Boek der Openbaring, die aan Mijn geliefde Johannes gegeven werden

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor het nieuwe begin is dichtbij. Terwijl de Grote Verdrukking voelbaar blijft, zullen zich veel gebeurtenissen afspelen.

Het Licht van God zal op jullie neerschijnen en Ik beloof dat jullie je niet alleen zullen voelen

Mijn zeer geliefde dochter, God is reeds begonnen aan de laatste voorbereidingen om ervoor te zorgen dat al Zijn kinderen redding gebracht wordt. 

De toorn van Mijn Vader zal toenemen naarmate Zijn ondankbare kinderen in opstand komen tegen Zijn almachtig Verbond

Mijn zeer geliefde dochter, Gods kinderen moeten de enorme omvang van de goddelijke strijd beseffen, die zich nu afspeelt tussen Mijn geliefde Vader en de Boze.

Ik geef geen mens het gezag om over een ander te oordelen, over een ander kwaad te spreken of om de spiritualiteit van een andere ziel te belasteren

Mijn zeer geliefde dochter, de manier om een satanische aanval te herkennen, bestaat erin te kijken naar de wijze waarop zielen, die door de Boze geteisterd worden, zich gedragen.

De grootste vervolging zal door Christenen aan Christenen opgelegd worden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet bij al Gods kinderen erop aandringen zich eensgezind te verenigen om te bidden voor Mijn Kerk op aarde.

Mijn trouwe leerlingen, onder wie priesters en de gewijde dienaren van alle christelijke geloofsovertuigingen, zullen dicht aan Mijn zijde blijven

Mijn zeer geliefde dochter, de geest van het kwaad verspreidt zich en beïnvloedt al diegenen die zich venijnig tegen deze boodschappen kanten.

Wanneer het jullie aan nederigheid ontbreekt, zal hoogmoed jullie ziel overspoelen en zullen jullie tegen Mij zondigen

Mijn zeer geliefde dochter, zovelen zullen niet naar Mijn stem luisteren omdat zij niet weten wie Ik Ben. 

Zodra de Heilige Geest een ziel overspoelt, zal deze oprijzen, zich onmiddellijk op de Wil van Mijn Vader richten en in totale overgave reageren

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Heilige Geest op iemand neerdaalt, gebeuren er een aantal dingen. 

Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. 

Mijn Kerk werd op de waarheid gegrondvest en niets dan de waarheid zou over haar lippen mogen komen

Mijn zeer geliefde dochter, zodra Mijn Kerk door een trotse en seculiere wereld openlijk toegejuicht wordt, weet dan dat de twee afzonderlijke bestaansvormen dicht bij de aaneensluiting staan. 

Ik zal niet werkloos toezien terwijl jullie je leven, dat jullie voor de eeuwigheid kan toebehoren, verwoesten

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen zich ervan proberen te vergewissen aan wie van Gods kinderen Ik Mijn barmhartigheid wens te bezorgen, is het antwoord: aan hen allemaal. 

De Grote Dag zal aanbreken en dan zal spoedig de wereld zonder einde beginnen

Mijn zeer geliefde dochter, het geloof van al Gods kinderen, ongeacht tot welk kerkgenootschap zij behoren, is zo zwak dat veel van diegenen die de waarheid kennen, het erg moeilijk vinden om openlijk, zonder kritiek, hun godsdienst te praktiseren.

In de wereld van vandaag hebben maar zeer weinig mensen enig vertrouwen of geloof in God

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mensen jou ervan beschuldigen door deze boodschappen angst te verspreiden, dan dienen zij Mijn ware bedoeling te begrijpen. 

God de Vader: Dit is een oproep voor de redding van diegenen die de ketterijen, die verkondigd gaan worden, niet in vraag zullen stellen

Mijn liefste dochter, Ik kom om de wereld te vertellen dat de vijanden, die op aarde ronddolen in de gedaante van diegenen die zeggen dat zij het Woord van Mijn Zoon naar de massa brengen, zich nu eendrachtig verenigd hebben.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon plant momenteel een grote vernieuwing op aarde, en dit zal veel pijn veroorzaken

Mijn kind, in deze tijd dek Ik al Mijn kinderen toe met Mijn bescherming opdat zij in deze tijd van grote beproevingen rustig, vreedzaam en sterk zullen blijven.

Jullie zijn de generatie die getuigenis zal moeten afleggen van de laatste kruisiging van Mijn Kerk

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn geliefde dienaren zullen zich in verbondenheid met Mij verenigen – minder dan de helft van hen – maar hun trouw aan Mij zal Mijn strijdmacht helpen te overleven en aan te groeien om tijdens de wereldwijde duisternis, die gedurende deze geloofsafval – de grootste geloofsafval aller tijden – gevoeld zal worden, de Evangeliën te verspreiden.

Al diegenen die de driehoek dragen, het teken van de meest onheilige drie-eenheid, zullen betrokken zijn bij de ondersteuning van dergelijke goede doelen

Mijn zeer geliefde dochter, elke hoek van Mijn Kerk wordt voorbereid op de nieuwe rituelen. 

Zoals lammeren naar de slachtbank zullen ze de weg naar de ondergang volgen

Mijn zeer geliefde dochter, het grootste verraad aan Mijn geliefde, trouwe leerlingen – diegenen die zich altijd vastberaden aan de waarheid zullen houden – zal van die volgelingen in Mijn Kerk komen, die ten prooi zullen vallen aan de grote misleiding.

Het schisma in Mijn Kerk zal opgedeeld zijn in verschillende fasen

Mijn zeer geliefde dochter, ga de wereld in, jullie allemaal, en verspreid de Evangeliën want jullie zullen dit moeten doen voordat de vervolging van Mijn Kerk in alle ernst een aanvang neemt.

Jullie moeten rustig blijven, vreedzaam, maar met een vast voornemen om het heilig Woord, vervat in de Evangeliën, te blijven verkondigen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang om aan jullie allen, Mijn geliefde apostelen – diegenen die op aarde rondlopen en Mijn heilig Woord verkondigen – kenbaar te maken, dat jullie je aan Mij, jullie Jezus, moeten vastklampen als nooit tevoren.

De Antichrist zal subsidies in het leven roepen om zowel bedrijven, organisaties als liefdadigheidsinstellingen te verleiden om voor zijn nieuwe ene-wereldhandelscentrum te werken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die Mij gehoord hebben en die Mij in deze boodschappen herkennen, op om nu naar Mij te luisteren.

Ik mag dan wel hun enige vriend zijn, hun enige redding, maar toch zullen velen van hen Mijn waarschuwingen negeren

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn grootste verdriet is dat diegenen die het meeste van Mij houden, massaal zullen weigeren om naar Mijn stem te luisteren, nu Ik tot hen roep.

Elke nieuwe wet, die weldra door de vijanden binnen Mijn Kerk ingevoerd zal worden, zal de spot drijven met de waarheid die door Mijn Vader vastgelegd werd

Mijn zeer geliefde dochter, als er toch maar meer mensen echt in Mij, hun Jezus, zouden geloven, dan zouden zij vrede vinden in hun hart. Waar er geen vertrouwen is, heerst er angst. Angst verhindert dat de liefde van God jullie ziel doordringt, en dan word je een gevangene. Niets, buiten Mijn licht, zal de last opheffen.

De slang geeft de Antichrist speciale boodschappen, die hij zorgvuldig documenteert

Mijn zeer geliefde dochter, de meest onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie vijanden: de Valse Profeet, de Antichrist en de Draak – waarmee Satan bedoeld wordt – zal nu opstaan in verzet tegen de Allerheiligste Drie-eenheid. 

De plannen werden door de onheilige drie-eenheid opgesteld, waarbij alles wat waar is, uitgebannen zal worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn priesters, uit elk christelijk kerkgenootschap, de allerheiligste Sacramenten beginnen te beschermen. Degenen in de Katholieke Kerk zullen de eersten zijn, die de vernietiging en de ontheiliging van de Sacramenten zullen meemaken. 

Moeder van de Verlossing: Aan de priesters in de Katholieke Kerk: Ik verzoek jullie dringend om Mijn allerheiligste Rozenkrans bij je te dragen

Mijn lief kind, geloof geen moment dat iemand van jullie sterk genoeg is om op eigen houtje de bekoringen, waarmee jullie geconfronteerd zullen worden om de waarheid – het ware Woord van God – de rug toe te keren, te weerstaan.

Jullie kennen Mij niet doordat jullie Mij niet herkennen

Mijn zeer geliefde dochter, als er onder jullie zijn die zich verlaten voelen en onzeker over Mijn liefde voor de wereld, mogen jullie het nooit opgeven om tot Mij te roepen om jullie te helpen. 

Zodra de Hemel en de aarde één worden, zal er geen vagevuur meer bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn troon zal op de vernieuwde aarde geplaatst worden en weldra zal iedereen, overeenkomstig de Wil van God, in vrede en harmonie leven.

Kom tot rust, jullie allen, en weet dat God oneindig machtig is en dat geen enkele daad, hoe kwaad ook, niet door Hem met de voeten getreden zal worden!

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik elke dag, elke minuut, naast je loop, wachtend op je antwoord. Er zijn momenten waarop je teveel te doen hebt voor deze missie, maar je moet voor Mij, je Jezus, steeds de gepaste tijd reserveren. 

God de Vader: Satan en zijn demonen hebben een zeer groot leger op de been gebracht

Mijn liefste dochter, Mijn goddelijke krachten worden aan al Mijn kinderen gegeven, die zich tot Mij wenden en Mij – door Mijn Zoon – vragen om hen te ondersteunen in deze tijd van grote beproevingen op aarde.

Er zal jullie weldra verteld worden jullie geloof te benutten om wereldwijd een campagne in het leven te roepen om de armen te redden

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de verkondiging van de waarheid.

Loochen de zonde, en jullie loochenen Mij!

Mijn zeer geliefde dochter, geen mens kan Mij bestrijden en dan eeuwige zaligheid verlangen, tenzij hij zich ten volle aan Mij overgeeft. Al Gods kinderen moeten weten dat het moment nadert waarop de wereld moet weten dat Mijn laatste oproep bijna ophanden is.

Terwijl de kruisiging van Mijn Kerk op aarde een aanvang neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de kruisiging van Mijn Kerk een aanvang neemt, moeten jullie uitkijken naar al de tekenen, die voorzegd werden. 

Er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw in Mijn ogen heilig maakt

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een grote misvatting over wat een man of vrouw in Mijn ogen heilig maakt.

De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven, maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen.

Er zullen vier imperiums tevoorschijn komen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

Bid dit bijzonder kruistochtgebed om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag dat jullie allemaal dit bijzonder kruistochtgebed bidden om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik terug zou komen om de levenden en de doden te oordelen, bedoelde Ik dat gewoon zo. 

Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer dit werk je moeilijk valt en je aarzelt om de wereld slecht nieuws te bezorgen, moet je beseffen dat jij alleen maar de boodschapper bent. 

God de Vader: Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is grotendeels onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zovelen weten maar weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. 

Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat nu klaar.

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat klaar. Mijn strijdmacht is gevormd. 

Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan

O Mijn kind, net zoals Ik van Mijn Zoon hield, vanaf het ogenblik dat Ik in Zijn mooie gezichtje keek, zo houd Ik van al Gods kinderen, als Mijn eigenste kinderen. 

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal als een zeer dichte mist neerdalen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de stem in jullie midden, die probeert om Mij verstaanbaar te maken bij die leiders die de geloofsafval verspreiden en die heersen in de vier windstreken van de aarde.

Diegenen onder jullie die erg lijden, en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben: weet dat jullie in Mijn Hart zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart snakt naar de wereld en naar iedereen die erin leeft, en Ik beloof jullie dat Ik er alles aan zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.

Moeder van de Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen

Mijn kind, Mijn Hart is verstrengeld met dat van Mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van grote smart waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.

Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn leerlingen, hoe meer jullie door God bemind worden

Mijn zeer geliefde dochter, weten jullie niet dat, doordat er meer van jullie Mijn boodschappen volgen, jullie door diegenen gekweld zullen worden, die Mijn stem tot zwijgen willen brengen?

Het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden. Deze gebeden worden door Gods kracht geschonken en er zijn grote wonderen aan verbonden.

Mijn heilig Woord mag niet veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik alles in het werk blijf stellen om door deze boodschappen de wereld de hand te reiken, laten nog veel toegewijde volgelingen van Mij het na om Mijn hand aan te nemen. 

Moeder van de Verlossing: De enige weg naar eeuwig leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus

Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat Mijn Zoon stierf om de mensheid te redden. Hij bevrijdde alle zielen uit de slavernij aan het Beest. 

Moeder van de Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden

Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden.

Geen enkele gewijde dienaar van Mij mag iemand in Mijn naam veroordelen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe weinigen van diegenen die in God geloven, of die Mij als de Mensenzoon aannemen, houden oprecht van Mij. 

Moeder van de Verlossing: Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden

Mijn kind, toen zij de doornenkroon op het Heilig Hoofd van Mijn Zoon zetten, was dat niet alleen om een verschrikkelijke, lichamelijke foltering toe te brengen, het was ook om iets duidelijk te maken.

Ik breng geschenken stapsgewijs, al naargelang de zuiverheid van de ziel

Mijn zeer geliefde dochter, de Levende God, aanwezig in nederige zielen, zal onmiskenbaar worden wanneer Mijn nieuw geschenk over elk van diegenen, die op dit moment in de wereld leven, uitgestort wordt.

Jullie leven is enkel maar een vluchtig moment uit heel jullie levenstijd. Jullie verkeren in ballingschap.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen om overal ter wereld mensen, die Mij uit hun leven geschrapt hebben, toe te roepen om terug tot Mij te komen. 

Weten jullie niet dat momenteel een hele generatie jongeren van Mij verwijderd is?

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de woede toeneemt tegen deze profetieën, Mijn profetieën, die aan de wereld gegeven worden om jullie allemaal voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit.

Geloven diegenen onder jullie die Mij nu bespotten, doordat jullie Mijn boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen?

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk dank je Mij voor deze zeer moeilijke missie. 

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onbekend met de Heilige Schrift, die arme vissers waren

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op de aarde rondliep en de tempels van God binnentrad om de waarheid te verkondigen, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld. 

Velen onder jullie, die zeggen dat zij Mij dienen, zijn niet geschikt om op te staan en zich tot een dienaar van God uit te roepen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb jullie allen een tijdje geleden gezegd om zaadjes te planten om jullie en jullie familie tijdens de vervolging te voeden. Ik doe dat met een reden. 

Er zal overal grote vreugde heersen. Dit zal 100 dagen duren.

Mijn zeer geliefde dochter, zorg er a.u.b. voor dat elke natie Mijn profetieën hoort zodat ze zich kunnen voorbereiden op de prachtige, vernieuwde aarde – het Nieuw Paradijs. 

Jullie moeten bidden voor hun ziel aangezien zij deze verkocht hebben

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen van jullie die ijverig Mijn kruistochtgebeden bidden, weten dat Ik jullie verlichting van de valstrikken van duivel bezorg.

Moeder van de Verlossing: Wanneer op de laatste dag de dageraad aanbreekt, zal over de hele wereld een luid bazuingeschal gehoord worden

Mijn kinderen, laat Mij jullie omhelzen terwijl jullie de tegen Mijn Zoon gerichte beledigingen, waarvan jullie getuige zijn, blijven verdragen.

Voor elke oorlogs- en terreurdaad zal God hen verstoten en hen morsdood doen neervallen

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op het punt om verschrikkelijke oorlogen te ondergaan en de haat zal zich verspreiden en veel naties aansteken.

De farizeeën geselden en vermoordden er velen voordat zij uiteindelijk Mij kruisigden

Mijn zeer geliefde dochter, voordat Ik gekruisigd werd, werden er door Mijn vijanden veel hatelijke leugens over Mij verzonnen. 

God de Vader: Wees bang jullie, diegenen die opstaan en Mijn Zoon vervloeken!

Mijn liefste dochter, Ik ga de wereld een groot geschenk vermaken omwille van deze missie, Mijn allerheiligste missie.

Dit vuur zal ook op de vijanden van de aarde en op diegenen die deze Twee Getuigen vervolgen, neergeworpen worden

Mijn zeer geliefde dochter, jij en al diegenen die met de waarheid gezegend werden, moeten weten dat de woede van Satan tegen deze missie toeneemt. 

God de Vader: Kinderen, we zijn nog maar een korte tijd verwijderd van de Grote Dag

Mijn liefste dochter, weet dat, terwijl de wereld zich inspant om wijs te raken uit de wanhoop waarvan zij getuige is, al deze opschudding moet plaatsvinden voordat Ik al diegenen die van Mij houden, in Mijn toevluchtsoord opneem.

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal de wereld in veel gedaanten overspoelt.

Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen

Ik heb een aantal profeten gestuurd, allen met verschillende missies, om Gods kinderen voor te bereiden. Deze boodschappen, aangaande de eindtijd, zijn op dit eigenste ogenblik de enige authentieke boodschappen van hun soort, want Ik zou Gods kinderen nooit in verwarring brengen.

Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd

Mijn zeer geliefde dochter, de vernieuwing en zuivering van de aarde is nu begonnen, want Mijn tijd nadert.

Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde en Mijn mededogen voor alle zondaars heeft ertoe geleid dat Ik miljarden zielen grote barmhartigheid verleen. 

Moeder van de Verlossing: Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren

Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren. Ik doe vooral een beroep op diegenen die voor Mij, de Moeder van God, een grote devotie hebben terwijl ik jullie troost in deze tijd van grote geloofsafval.

Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed, plechtig hun trouw te beloven

Mijn zeer geliefde dochter, het plan van de Valse Profeet om de geestelijken in de wereld te misleiden, heeft een aanvang genomen.

Moeder van de Verlossing: Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen

O Mijn lieve kinderen, Mijn Hart treurt om het lijden, waarmee priesters binnen de Katholieke Kerk binnenkort te maken krijgen.

Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.

Mijn zeer geliefde dochter, veel van diegenen die met een sterk geloof en liefde voor Mij, Jezus Christus, gezegend zijn, beginnen eindelijk Mijn stem te herkennen, terwijl Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn leerlingen, die de waarheid kennen, op om moed te tonen in deze moeilijke tijden voor de mensheid. 

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen

Mijn zeer geliefde dochter, geen levend mens kan ooit ten volle begrijpen hoe sluw Satan is. 

Zij zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken

Mijn zeer geliefde dochter, hoe ellendig zullen de Katholieken en Christenen zich overal ter wereld voelen, wanneer zij zien hoe hun kerken en gebedshuizen in plaatsen van vermaak veranderd zullen worden. 

Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen

Mijn zeer geliefde dochter, overal zullen in deze tijd Mijn volgelingen, met inbegrip van diegenen die niet van deze boodschappen afweten, naar Mijn kerken getrokken worden om Mij op te zoeken. 

Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde

Mijn zeer geliefde dochter, niet één mens onder jullie is zo rein van ziel dat hij over anderen in Mijn naam kan oordelen. 

Moeder van de Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen?

Mijn kind, de Boze zal alles in het werk stellen om alle zielen, met inbegrip van diegenen die het Hart van Mijn Zoon het meest nabij zijn, aan te zetten om Zijn Tweede Komst te verwerpen en ontkennen.

Een ziel kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent

Mijn zeer geliefde dochter, de mensen begrijpen niet ten volle wat het inhoudt om met Mijn Hart in vereniging te zijn. 

God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken

Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de aankomst van de grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst werden.

Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!

Mijn kind, jij mag nooit luisteren naar diegenen die deze boodschappen van de Heilige Drie-eenheid aanvallen, want zij willen je afleiden van dit werk.

Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven

Mijn zeer geliefde dochter, hoe huil Ik van verdriet wanneer Ik de verschrikkelijke verdeeldheid zie die binnen Mijn Kerk op aarde opdoemt. 

Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken

Mijn lieve kinderen, dit gaat een tijd worden van grote beproevingen in jullie geloof. De Katholieke Kerk zal de Kerk zijn waarin de grote verdeeldheid een aanvang zal nemen.

Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets zijn

Mijn zeer geliefde dochter, laat tijdens de vervolging, die Mijn gewijde dienaren – die Mij trouw blijven – zullen moeten ondergaan, geen mens geloven dat Mijn Kerk ooit kan sterven. 

Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken.

God de Vader: Diegenen van wie de namen in het Boek des Levens staan, zijn het voornaamste doelwit van het Beest

Mijn liefste dochter, Ik zoek de mensheid op vanuit het hoogste en allerheiligste Rijk.

Moeder van de Verlossing: Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn

Mijn kind, op dit moment sta Ik voor Mijn Zoon en val in groot verdriet op Mijn gezicht aan Zijn voeten neer. 

De in de wereld aanwezige verdorvenheid is van een omvang die sinds de tijd van Noah niet meer gezien werd

Mijn zeer geliefde dochter, hoe hunker Ik ernaar om jullie allen, lieve volgelingen van Mij, te omhelzen en in Mijn toevluchtsoord van vrede en veiligheid op te nemen.

Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden

Mijn zeer geliefde dochter, vergeet nooit hoe de duivel werkt! Hij is zeer voorzichtig om zich niet kenbaar te maken.

Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken

Mijn kind, wanneer jullie van Mijn Zoon, Jezus Christus, houden, zal dat al diegenen die oprecht van Hem houden dicht bij elkaar brengen. 

Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zoet zijn de stemmen van diegenen die van Mij houden en die Mij troosten in deze tijd van groot verdriet. 

Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen

Mijn kind, onthoud altijd dat Ik, door de macht van God en door de genade van Mijn Zoon, het Beest zal verpletteren en wanneer alles hopeloos zal lijken, zal er aan de heerschappij van de Boze een abrupt einde komen.

Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn naam wordt zelden in één adem genoemd, terwijl diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, lasteringen tegen God schreeuwen.

De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten

Mijn zeer geliefde dochter, jullie mogen nooit twijfelen aan Mijn Woord. Als jullie Mij werkelijk vertrouwen, moeten jullie dat doen, wat Ik van jullie verlang, zodat Ik in deze tijd de wereld kan verlichten en hen voorbereiden op het nieuwe begin.

Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat al Mijn gekoesterde volgelingen intens bidden om de schade aan zielen, door de groei van het atheïsme, af te wenden. Het atheïsme toont zich niet altijd.

Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding

Mijn zeer geliefde dochter, de hand van Mijn Vader heeft nu in de wereld ingegrepen, als straf voor de zonden van de mens. De zonde is geëscaleerd in de wereld omdat de mens goed en kwaad niet langer onderscheidt.

Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan

Mijn kind, het is belangrijk dat Mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer zij geconfronteerd worden met de pijn die ze het hoofd zullen moeten bieden, wanneer de Kerk van Mijn Zoon in de wildernis van de woestijn geworpen zal worden.

Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de beproevingen die jullie het hoofd zullen moeten bieden, komen er doordat Ik de geheimen onthul, die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn. 

Moeder van de Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het

Mijn kind, de misleiding waarmee de wereld geconfronteerd zal worden, zal zo moeilijk te onderscheiden zijn, dat enkel diegenen die zich aan God overgeven en al hun vertrouwen op Mijn Zoon stellen, in staat zullen zijn om de beproevingen die in het verschiet liggen, te doorstaan.

Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al de jongeren in de wereld, van alle geloofsovertuigingen en alle godsdiensten.

Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een belangrijke boodschap voor de wereld,waaronder diegenen die in Mij geloven, diegenen die dat niet doen, diegenen die misschien niet in Mijn Vader geloven, evenals diegenen die niet accepteren dat alle dingen van Mij komen.

Moeder van de Verlossing: De weerslag in Rome zal tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor gebracht worden

Mijn kind, terwijl de opschudding binnen het christelijk geloof toeneemt, zullen er altijd nog diegenen zijn, die trouw blijven aan Mijn Zoon en die door de kracht van hun geloof het heilig Woord van God zullen bewaken en beschermen.

Het plan bestaat erin de zielen in een web van bedrog te lokken door aan hun hart te trekken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie uitleg te geven over Mijn restleger. Overal ter wereld groeit het restleger momenteel aan. 

De laatste profeet werd nu gestuurd, dus a.u.b. verwerp dit geschenk niet!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jij je bezorgd maakt en je onbemind voelt door deze missie, moet je weten dat de Heilige Geest jou altijd sterk zal houden. 

Moeder van de Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de gave van bekering

Mijn kind, Ik wens dat bekend gemaakt wordt dat Ik, van nu af aan, aangesproken moet worden met de laatste titel die Mijn Zoon Mij gegeven heeft op aarde. 

Jullie kunnen Mij niet echt navolgen zonder de pijn van het kruis te dragen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe beuren de gebeden van al Mijn geliefde volgelingen Mij op in deze tijd. Ik Ben in hun hart en ziel, en hun ziel wordt begunstigd.

De dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de hand uitsteken naar Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik op dit moment door deze boodschappen tot de wereld aan het spreken ben.

Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik jou de gave schenk om overal waar je gaat Gods kinderen door de ogen van God te zien, heeft dat zijn reden.

Het zal door jullie bidden van Mijn kruistochtgebeden zijn, dat Ik hen kan redden

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mij je dicht aan Mijn Heilig Hart trekken, want wanneer je Mij toelaat dat te doen, zal ik in jouw ziel bijzondere genaden inprenten. 

God de Vader: De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden

Mijn liefste dochter, over het hele Midden-Oosten zullen oorlogen uitbreken en weldra zal Mijn geliefde Israël een verschrikkelijke gruwel ondergaan.

Moeder van de Verlossing: De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn

Mijn kind, je gebeden worden verhoord en Mijn Zoon zal vanwege jouw bijzondere intentie tussenbeide komen.

De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven

Mijn zeer geliefde dochter, telkens je het gevoel hebt dat er voor de zondaars weinig hoop bestaat, denk er dan a.u.b. aan dat Mijn grote barmhartigheid eindeloos is.

Hij zal de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik

Mijn zeer geliefde gemalin, wat maakt het uit als ze tegen je schreeuwen of jou in Mijn naam vervloeken? Wat maakt het uit als diegenen die Mijn allerheiligste Woord verkondigen en standvastig met Mij verenigd blijven, geketend en geslagen worden? 

De ene-wereldorde is de grootse bespotting jegens de Ware Drie-ene God

Mijn zeer geliefde dochter, er is één religie die Mij het grootste leed berokkent, en dat is de bedrieglijke religie die het Beest aanbidt.

God de Vader: Ik weet dat de opzet van abortus wereldwijd aangestuurd wordt

Mijn liefste dochter, het moment is voor Mij aangebroken om in de wereld gedwongen in te grijpen, in een tijd van grote zonde tegen Mij.

Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken

Mijn zeer geliefde dochter, de oorlogen en onlusten verspreiden zich zoals voorzegd als een lopend vuurtje over de hele aarde.

Er zullen weldra krachtige aardbevingen plaatsvinden in Rusland en China en het zal de ene na de andere zijn

Mijn zeer geliefde dochter, hoe heb Ik jouw tijd gemist en wat verheug Ik Mij dat de geestelijke duisternis, die jou dagenlang overdekt heeft, nu opgetrokken is.

Moeder van de Verlossing: Niet één deur werd geopend om Mijn Zoon toe te laten waardig ter wereld te komen

Mijn lief kind, wanneer je door deze missie in de woestijn geworpen en geïsoleerd wordt, is het belangrijk om de reden daarvan te weten.

Moeder van de Verlossing: Wat Ik aanschouwde, zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden

Mijn kind, wanneer je voor Mijn Zoon lijdt, is het oké om het uit te schreeuwen van de pijn omdat je tenslotte ook maar een mens bent.

Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze zal geen moment stoppen met de vervolging van diegenen die van Mij houden.

De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden

Mijn zeer geliefde dochter, je moet de haat negeren die uit de mond stroomt van diegenen die beweren heilige mensen en trouwe volgelingen van Mijn zeer geliefde Moeder te zijn. 

Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt

Mijn zeer geliefde dochter, laat Mijn openbaringen geen verdriet of angst bij jou teweegbrengen. Jij wordt geleid en denk, zelfs wanneer het lijden ondraaglijk wordt, a.u.b. aan Mijn woorden.

Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden

Mijn lieve kinderen, als jullie Moeder doe Ik een beroep op jullie om Mij uw kinderen te brengen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden.

Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tranen vloeien vandaag omdat de verwerpelijkheid van het kwaad, dat in het hart van de mensen tot uiting gekomen is, toeneemt.

Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen, Moeder van God. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart om het lijden van Mijn arme geliefde dienaren, die nu de verwarring beginnen te zien die zich binnen Mijn Kerk voordoet.

Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is

Mijn liefste dochter, hoe zou een ouder reageren als zij wisten dat hun kinderen de dood tegemoet traden? Zouden zij niet tot het uiterste gaan om hen te behoeden voor alle kwaad? 

De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl het heidendom zich als een virus over heel de wereld blijft verspreiden, begint de mens zich als God op te werpen.

Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn wens om de kern van Mijn strijdmacht op aarde te vormen, wordt op dit moment vervuld. 

God leeft in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of de geloofsovertuiging van hun ouders

Ik Ben jullie geliefde Jezus, die werkt doorheen jouw ziel. Zelfs wanneer jij Mij negeert, ben Ik hier. Ik werk doorheen jouw ziel want jij gaf haar aan Mij, en als zodanig zul jij altijd om Mij en met Mij lijden.

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan.

God verwacht niet dat jullie je tijd doorbrengen zonder jullie iets van de dagdagelijkse zaken aan te trekken of zonder tijd te besteden aan familie of vrienden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens in zijn onoverwinnelijkheid begint te geloven, is hij verloren.

Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij, door de schijnheiligheid ervan, doet walgen

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik uit alle macht eerst en vooral probeer om de zielen van de gelovigen door deze boodschappen - Mijn heilige boodschappen voor de wereld - te doen ontbranden, moet Ik diegenen die kwaadspreken over Mijn heilig Woord nog maar eens waarschuwen.

Jullie moeten niet bang zijn want wat Ik beloof, behoort jullie toe en het is jullie erfdeel

Mijn zeer geliefde dochter, er moet de wereld verteld worden dat Mijn tijd om terug te komen, dichtbij is.

Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal stil worden

Mijn geliefde dochter, de pijn die jij momenteel lichamelijk doorstaat, dient om zielen te redden die zover van Mij verwijderd zijn, dat als jij dit Mij niet als slachtofferziel zou aanbieden, zij voor altijd aan Mij verloren zouden gaan.

De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen, en de ophemeling van persoonlijke rijkdom, scheidt hen van God

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de mensheid dieper wegzakt in de zonde, blijven zij naar materiële dingen zoeken – waarvan zij geloven dat deze de rauwe pijn, die zij vanbinnen voelen, zal stillen – omdat niets hen troost kan brengen wanneer zij zo ver van Mij verwijderd zijn. 

Ik zal overal ter wereld wonderen teweegbrengen om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voor te bereiden

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die de waarheid kennen en die de profetieën vervat in Mijn Vaders Boek aannemen, moeten erkennen dat Hij de wereld de grootste barmhartigheid verleend heeft.

Leugens worden heel vaak ingekleed als goede dingen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe wens Ik dat de liefde in de wereld zou vergroten want dan zou de mens, zoals Mijn Vader gebood, oprecht van zijn naaste houden en zouden er geen oorlogen zijn.

De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk geven meer van Mijn gewijde dienaren gehoor aan Mijn oproep, ook al brengt dat voor hen daardoor een zeer eenzame tocht met zich mee.

Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen mij volgen op om het even welke manier die jullie willen, maar jullie moeten Mij vereren in Mijn Christelijke Kerken

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen deze moeilijke weg van de waarheid enthousiast beklimmen, net zoals het was op de weg naar de Calvarieberg.

Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren

Mijn zeer geliefde dochter, de geseling die Ik momenteel onderga, is niet alleen door het op handen zijnde verraad van Mij, binnen Mijn eigen Kerk, maar heeft ook te maken met de bedrieglijke heidense afgoden die in de wereld van vandaag Mijn plaats innemen.

Ik Ben Tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de handeling van de transsubstantiatie

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Gods kinderen herinneren aan de waarheid van Mijn belofte om de mensheid het geschenk van de Heilige Eucharistie te geven.

God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

Mijn zeer geliefde dochter, de wijze waarop Ik Mij aan Gods kinderen op deze aarde toon, gebeurt slechts via één bron en dat is de Heilige Geest. Ik kan Mijzelf op geen enkele andere manier aan hen bekend maken.

God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

Mijn geliefde dochter, Ik Ben het Begin en het Einde. Ik Ben de Schepper van al wat is en zal zijn. Ik Ben Meester over leven en dood. Niemand heeft de bevoegdheid om in het leven of de dood in te grijpen omdat alleen Ik, jullie Almachtige Vader, in beide mag tussenkomen.

Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben op dit moment elk deel van de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst. Ik zal elke natie – niet één uitgesloten – opnemen in Mijn armen van barmhartigheid zodat Ik hen naar Mijn Koninkrijk kan brengen.

God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

Mijn liefste dochter, op dit moment zijn Mijn geliefde kinderen in de war. Ik wil hun vertellen – en vooral diegenen die twijfelen aan deze boodschappen, die jou gegeven worden omdat Ik van hen houd – dat zij niet bang moeten zijn.

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

Mijn kind, je mag nooit luisteren naar diegenen die jou in deze missie proberen tegen te houden. Het is belangrijk dat je met Mijn geliefde Zoon verenigd blijft en weet dat die stemmen, die godslasteringen tegen Mijn Zoon uitspreken, zich zullen blijven vermenigvuldigen. 

Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de profeten, die voor jou kwamen, is nooit gekend geweest. Maar hun last was zwaar. In tegenstelling tot zieners, werkten zij alleen en werd hun elke vorm van aanvaarding ontzegd.

Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

Mijn zeer geliefde dochter, overal waar Mijn stem gehoord wordt – in elke plaats en in elke tempel, gewijd aan de aanbidding van God - zal er beroering zijn.

Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld zullen Mijn geliefde volgelingen weldra Mijn aanwezigheid voelen, want Ik zal Mijzelf in hun hart bekend maken op een manier die zij niet eerder ervaren hebben.

Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd.

Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate deze missie zich uitbreidt, zal Mijn Woord in veel talen gesproken worden. Mijn boodschappen, die heden aan jou gegeven worden, wakkeren Mijn heilig Woord in het Nieuw Testament aan. 

En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

Mijn zeer geliefde dochter, in Mijn Nieuw Paradijs zal de dood niet langer macht hebben over die kinderen van God, die van Hem houden.

Wanneer de Heilige Geest aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van de Heilige Geest wordt heel erg verkeerd begrepen. Het is een kostbare gave en wordt door de grootmoedigheid van God over de mensheid uitgestort. Zij wordt met veel liefde aan allen gegeven maar niet iedereen neemt deze aan. 

Zij zullen onmiddellijk vergeven worden als zij de moed bij elkaar zouden rapen en Mij aanroepen om hen uit hun ellende te helpen

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten weten dat alle zondaars, vooral diegenen die vreselijke dingen gedaan hebben, naar Mij moeten komen. Ik smeek om hun aandacht, en Ik wil hen naar Mijn Heilig Hart brengen want Ik houd van hen. 

De wereld zal jubelen want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden

Mijn liefste dochter, Ik openbaar jou in vertrouwen Mijn pijn en verdriet aangezien Ik de doodsstrijd, die Ik in de Hof van Olijven doorstond, helemaal opnieuw herbeleef.

Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet.

Mijn zeer geliefde dochter, het zal door de kracht van de liefde zijn dat de mensheid kan en zal gered worden. De liefde waarover Ik spreek, is Gods liefde die in het hart van de mensen stroomt. 

God de Vader: Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn.

Mijn liefste dochter, de Geest van God wordt over de aarde uitgestort op een wijze waarop dit nooit eerder gedaan werd.

Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen

Mijn zeer geliefde dochter, tot diegenen onder Mijn leerlingen, die lijden door hun geloof in deze boodschappen van de Hemel, heb Ik dit te zeggen.

Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment zal Mijn restleger zeer snel aangroeien en zich over achtenvijftig naties verspreiden. Onder jullie zullen er leiders zijn en jullie moeten je verenigen, waar jullie ook zijn, door het vormen van ‘Jezus aan de mensheid’-gebedsgroepen.

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen

Mijn zeer geliefde dochter, het doet er niet toe als jij pijn moet doorstaan door de manier waarop jij, omwille van Mij, verworpen wordt, want Mijn Woord zal nooit wegsterven.

Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen

Mijn zeer geliefde dochter, zalig zijn zij die gehoor geven aan het ware Woord van God, want zij zullen de eersten zijn om op te staan en Mijn Nieuw Koninkrijk binnen te gaan.

Het is Mijn vurigste wens dat jullie de zielen van de jongeren opzoeken

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor die jonge mensen van elk natie, huidskleur en geloofsovertuiging, die Mij niet erkennen, is eindeloos. Mijn verdriet om deze kleine zielen van Mij is diep. 

De plaag zal wijder verbreid zijn dan aids

Mijn zeer geliefde dochter, hoe werd jij de afgelopen twee dagen afgeleid en liet jij toe dat je uit Mijn gezichtsveld gehaald werd. Weet jij niet wat dit afleidingsmanoeuvre teweegbracht? 

Moeder van God: De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond

Mijn lief kind, tijdens deze zeer bijzondere verschijning van vandaag heb Ik jou het geheim van Mijn Hart geopenbaard en hoe het verstrengeld is met het Heilig Hart van Mijn geliefde Zoon. 

Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die geen schuld dragen, wanneer zij Mij moedwillig beledigen omdat zij onbekend zijn met Mijn Woord, zullen weldra de leiding krijgen die zij nodig hebben.

Probeer niet te redeneren met het verstand wanneer jullie Mijn bestaan trachten te rechtvaardigen, want Ik Ben niet van deze wereld

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de afscheiding van Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, is velen onbekend, maar wanneer de dag aanbreekt dat naar het einde toe Mijn Licht zal uitsterven, zal het duidelijk worden hoe erbarmelijk de doodstrijd is.

Het was de zonde van hoogmoed die er de oorzaak van was dat Lucifer viel en hij buitengesloten en in de afgrond geworpen werd

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn Woord veel oren bereikt, kom Ik om diegenen onder jullie te waarschuwen die niet naar Mij willen luisteren. Wat vrezen jullie? Is het Mijn Woord, of de veranderingen die jullie zullen moeten aanschouwen als de zuivering doorgaat? 

De ogenschijnlijk betrouwbare zienswijzen die zij zullen voorleggen, zullen als een nieuwe vorm van het katholicisme gezien worden

Mijn zeer geliefde dochter, het duivels plan om de Katholieke Kerk van binnenuit te vernietigen, speelt zich reeds af.

Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden

Mijn zeer geliefde dochter, de Kerk zal door velen uit de hoogste regionen verlaten worden, waarbij velen nieuwe leerstellingen aannemen die hen naar het rijk van de duisternis voeren.

De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel

Mijn zeer geliefde dochter, dit ingrijpen van Mij, het Lam Gods, door aan de wereld deze boodschappen te openbaren, werd voorzegd.

Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is vervuld van verdriet door de pijn die Mijn geliefde volgelingen op aarde moeten doorstaan. 

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam is deze missie, ondanks de honderdduizenden die jou met hun liefde en gebeden omringen.

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de nieuwe ene-wereldreligie

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart kreunt aangezien Ik de ellende en het lijden moet doorstaan dat de hele mensheid zal moeten ondergaan. 

Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich over de aarde uitstrekt

Mijn zeer geliefde dochter, de klim naar de Calvarieberg, die Mijn Kerk moet ondergaan, is zoals voorzegd begonnen. 

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om te strijden tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Mijn zeer geliefde dochter, de vijanden van God staan nu in elke natie in grote aantallen op om de wetten van God te hekelen.

Moeder van God: Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem gescheiden worden

Mijn geliefd kind, laat Mij je op dit moment vertroosting brengen! Laat Mij je dicht bij Mij houden zodat Ik je kracht kan schenken terwijl je in deze moeilijke tijden het heilig Woord van God blijft verspreiden.

De Katholieke Kerk staat nu op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie allen, die in Mij en Mijn boodschappen - opgenomen in dit Boek, het Boek der Waarheid - geloven, te bemoedigen. 

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie, die echt van Mij houden, kan voor Mijn aangezicht verschijnen en in totale overgave voorovergebogen aan Mijn voeten liggen?

Voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid toevertrouwen, zal Ik er nog honderd meer redden

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten opschieten en jullie concentreren op die arme zielen, die helemaal niet in God geloven. Ik doel op diegenen aan wie de waarheid over het bestaan van God, hun Schepper, nooit gegeven werd.

God de Vader: Gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs

Mijn geliefde dochter, zoals het vuur van de Heilige Geest die nederige zielen overspoelt, die deze boodschappen lezen, zo zal ook de verspreiding van de wereldwijde bekering plaatsvinden. 

Er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren, maar zij hebben niet de kwalificaties of de kennis om dat te doen. 

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt

Mijn zeer geliefde dochter, elk van Gods Kerken op aarde die Mij, de Mensenzoon, eren en die Mijn Vader trouw betonen, zullen binnenkort verdeeld zijn. 

Het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij

Mijn zeer geliefde dochter, het gesternte zal spoedig veranderen en het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij. 

Moeder van God: Jij werd gezonden om de weg voor Zijn Tweede Komst te bereiden

Mijn kind, hoe eenzaam of moeilijk deze missie ook is, jij moet Mijn Zoon altijd blijven gehoorzamen. Jij moet elk verzoek dat aan jou gedaan wordt, eerbiedigen.

Niet één van jullie zou ooit het recht gegeven worden om in Mijn naam een ander te veroordelen, want dat is niet mogelijk

Mijn zeer geliefde dochter, krachtens jouw belofte van gehoorzaamheid aan Mij, mag jij Mijn boodschappen nooit verdedigen.

Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten niet luisteren naar diegenen die Mijn boodschappen in twijfel trekken, aanvechten en bespotten. 

Op de laatste dag zal Ik terugkomen. Maar daarvoor zal Ik de aarde niet bewandelen.

Mijn zeer geliefde dochter, de kracht van Mijn stem, doorheen deze boodschappen, heeft in slechts twee jaar tijd zoveel naties bereikt, dat nu miljoenen zielen zullen helpen om de ziel van hun broeders en zusters te redden.

Ik wens meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen, naar hun Eeuwig Paradijs

Mijn zeer geliefde dochter, de druk die op Mijn volgelingen uitgeoefend wordt, om deze heilige boodschappen te verwerpen, zal toenemen. 

God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb de dag van de Waarschuwing uiteindelijk vastgelegd. Enkel Ik ken deze datum.

Mijn liefste dochter, de offers die door Mij, jullie geliefde Vader, namens de mensheid gebracht worden, lopen ten einde.

Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag breng Ik grote genaden over de wereld omdat Ik Mij verheug over het geloof dat er bestaat, ondanks de beproevingen en de tegenspoed die Gods kinderen momenteel in de wereld moeten doorstaan.

De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

Mijn kinderen, de Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden.

Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

Mijn zeer geliefde dochter, toen Judas Mij verraadde, hield hij Mijn hoofd vast en kuste Mij op de wang. Wanneer diegenen die Mijn Kerk leiden, zeggen dat zij van Mij houden en Mij dan verraden, zullen jullie hun kus van verraad duidelijk zien.

Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

Tweede boodschap voor Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zal er geschiedenis geschreven worden. Terwijl Mijn Passie herdacht wordt, zal dat in feite de kruisiging van de Katholieke Kerk voorstellen.

Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

Goede Vrijdag

Mijn zeer geliefde dochter, heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. 

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

Mijn zeer geliefde dochter, jij beseft nu hoezeer deze missie door de Boze verafschuwd wordt. Jij moet echter boven de wrede obstakels, die op jouw weg geplaatst worden om Mijn werk te vertragen, uitstijgen.

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

Mijn zeer geliefde dochter, kom, jullie allen, en sluit jullie bij Mij aan ter nagedachtenis aan de dag waarop jullie het grootse geschenk van verlossing gegeven werd.

Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

Mijn zeer geliefde dochter, deze boodschap is voor de wereld bestemd. Het is voor Christenen van alle kerkgenootschappen, voor de Joden en voor al die religies die Mijn Almachtige Vader, God de Allerhoogste, verkondigen.

De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd.

Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer aan jou gevraagd wordt, door diegenen die van Mij houden, wat het doel van jouw missie is, moet je antwoord zijn – om jullie ziel te redden.

De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

Mijn kind, velen begrijpen Mijn rol als Medeverlosseres niet. Noch weten zij waarom dat zo is.

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, vanaf volgende maandag tot 15.30 u op Goede Vrijdag, een tijd van vasten houden.

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart vanwege het verdriet dat gevoeld wordt door zielen die in de war zijn door de vlucht van Mijn laatste Paus, Mijn geliefde Benedictus.

Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn – behorend tot de Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar die zullen weigeren om de waarheid te erkennen

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kruisiging wordt weer helemaal opnieuw doorleefd en elk deel is gekoppeld aan de tijd in de aanloop naar Mijn Tweede Komst.

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen

Mijn zeer geliefde dochter, door deze boodschappen verspreidt Mijn Woord zich momenteel over de hele wereld.

De Moeder Gods: De verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten

Mijn kind, je mag nooit twijfelen aan het belang van deze missie, of toelaten dat aanvallen op jou je aandacht van Mijn geliefde Zoon afleiden.

Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben.

Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat de hongersnoden de mensheid omklemmen

Mijn zeer geliefde dochter, het tij zal losbarsten en de verwoesting veroorzaakt door vele oorlogen, zal zoals voorzegd een aanvang nemen.

Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij

Mijn zeer geliefde dochter, wat een woede, wat een verbolgenheid en wat een angst wordt er op dit moment gevoeld door diegenen die weigeren om Mijn beker van lijden te aanvaarden.

Moeder van de Verlossing: Bid Mijn Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren

Mijn lief kind, dit is een tijd van groot verdriet, niet alleen voor jou, maar ook voor al diegenen die van Mijn Zoon houden.

Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren – die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op aarde moeten aanschouwen.

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij.

God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze vreselijke dag, die zo lang geleden voorzegd werd.

Moeder van de Verlossing: De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden

Mijn lief kind, jij zult je in deze tijd nog meer alleen en geïsoleerd voelen, terwijl het heilige Woord van God luid weerklinkt om de mensheid te waarschuwen voor de noodzaak om hun ziel voor te bereiden.

Tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is

Mijn zeer geliefde dochter, tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is.

Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren

Mijn zeer geliefde dochter, Satan gaat hevig tekeer tegen Mijn Kerk op aarde en zijn teistering blijft zich binnen haar muren verspreiden.

Gebed zal, en kan, de mensheid redden

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen op aarde begrijpen hoe gebed de mensheid zal, en kan, redden.

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al diegenen in de wereld – die in Mij, Jezus Christus, geloven – op om te luisteren.

De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden

Mijn zeer geliefde dochter, laat geen mens het nalaten de veranderingen - die in de wereld zullen opkomen - te herkennen, want alles, voorzegd in het Boek der Openbaring, zal plaatsvinden.

Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben elke seconde bij je om je sterker te maken. 

Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn Heilige Geest gezonden om zich in deze tijd over al Gods kinderen uit te strekken, in een poging om de duisternis van het kwaad in de wereld op te heffen.

Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

Mijn zeer geliefde dochter, deze dagen, die bijna daar zijn, brengen een verschrikkelijke duisternis en wanhoop met zich mee, zoals jullie in jullie leven nog nooit gezien hebben.

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen.

Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

Mijn zeer geliefde dochter, een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden.

Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen.

De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld de Waarschuwing ervaart, zal deze zich in twee delen splitsen.

Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit:

Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

Mijn zeer geliefde dochter, jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn. Zelfs diegenen die als Joden en Christenen geboren zijn, hebben nu zoals voorzegd hun toevlucht genomen tot verschillende soorten van afgoderij.

Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel het oneerlijk kan lijken dat Gods kinderen moeten lijden onder de heerschappij van de Valse Profeet en de Antichrist, weet dit. 

Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

Mijn zeer geliefde dochter, breng Mijn leerlingen er a.u.b. van op de hoogte dat Mijn Rijk nabij is.

Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de veranderingen binnen de Kerk op aarde toenemen, zullen dus ook de stemmen van de valse profeten zich in koor verheffen om de gruwel in Mijn Kerk bij te treden.

De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma binnen de Katholieke Kerk zal nu zoals voorzegd, voor heel de wereld zichtbaar, waargenomen worden. Het vertrek van Mijn welbeminde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, markeert het begin van het einde.

Het huwelijk voor Mijn altaar is ontoelaatbaar als het om twee mensen van hetzelfde geslacht gaat

Mijn zeer geliefde dochter, deze missie moet nu verdergaan met diegenen aan te trekken en omhelzen die niet in Mijn Leer geloven, en diegenen die zich als Christenen beschouwen maar die Mij slechts een klein beetje erkennen.

Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal ineenstorten, maar al spoedig zal deze weer oprijzen.

Mijn zeer geliefde dochter, de strijd tussen het Koninkrijk van Mijn Vader en het Rijk van Satan is uiteindelijk de laatste fase ingegaan.

H. Maagd Maria: De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de aanwezigheid van God

Mijn heilige mantel bedekt al diegenen die Mij, jullie hemelse Moeder, aanroepen tijdens deze tijd van kastijding. 

De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment heerst er woede in de Hemel aangezien de doornenkroon neerdaalt om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk, op aarde te verpletteren.

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw, hersteld Paradijs

Mijn zeer geliefde dochter, zoveel mensen in de wereld zijn zich niet bewust van hun onstoffelijkheid. 

Velen geloven dat de hel louter een plaats uit de folklore is

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn hartenwens om die mensen, die vreselijke zonden begaan, te behoeden voor de marteling van de hel.

Mijn woord zal zich in Australië en Nieuw-Zeeland verspreiden

Mijn geliefde leerlingen, hoe laten jullie tranen van verlichting in Mijn heilige ogen opwellen.

Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent! Ik ben de auteur.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn boodschappen zich snel verspreiden, ben jij op dit moment het slachtoffer van een woeste aanval door Satan en zijn leger van demonen. 

Ik Ben jullie leraar en door Mij zullen jullie de mysteries van Mijn laatste goddelijk plan begrijpen

Mijn zeer geliefde dochter, als de mensen zich bewust waren van het geschenk dat Ik de mensheid ga toekennen, waarbij Ik de doden en de heiligen tot leven zal wekken, die zich zullen aansluiten bij diegenen onder jullie aan wie het geschenk van eeuwig leven in Mijn Koninkrijk verleend wordt, zouden jullie pas echt deze zeer bijzondere zegening bevatten.

God de Vader: Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid

Mijn liefste dochter, wat geeft het dat Mijn kinderen zo houden van de goede dingen die Ik de aarde verschaf?

De Moeder Gods: Jullie moeten bidden voor al diegenen die hoge plaatsen, met macht over jullie naties, bekleden

Mijn kind, jullie moeten al jullie gebeden nu wijden aan die verdwaalde zielen, die het bestaan van God niet zullen erkennen.

De Moeder Gods: Velen zullen alleen staan in hun streven om gebedsgroepen te vormen

Mijn kinderen, jullie moeten bij elkaar de bemoediging zoeken, terwijl jullie op elke hoek van de aarde samenkomen, om het restleger van Mijn Zoon te vormen.

De mens moet zich te allen tijde inspannen om zoals Mij te zijn

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de rampen over de hele aarde toenemen, moet de mens zich op een eenvoudig niveau te allen tijde inspannen om zoals Mij te zijn.

Het zal niet lang meer duren voordat de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras een aanvang neemt

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag is het een bijzondere dag, waarop Mijn liefde voor de mensheid aanzwelt tot een grote oceaan, in een laatste poging om Mijn genaden over hun ziel uit te storten.

De tekenen die Ik zal sturen, zullen onmiddellijk te herkennen zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Ik houd van jou en Ik Ben elke seconde van dit heilig werk bij je. Ik Ben aanwezig, jou leidend bij elke taak die je onderneemt om ervoor te zorgen dat Mijn Woord naar elk van Gods kinderen verspreid wordt.

God de Vader: Ik zal die naties, die in Mijn gezicht spuwen, wegvagen

Mijn liefste dochter, hoe breekt Mijn Hart op dit moment, daar de mens, door de verdorvenheid van zijn zonden, Mijn geduld onherroepelijk op de proef gesteld heeft. 

De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen

Mijn geliefde kinderen van God, Ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. 

Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven

Mijn zeer geliefde dochter, de vernietiging van menselijk leven, door toedoen van diegenen die de waarde van dit Godsgeschenk niet eerbiedigen, is aan het escaleren. 

Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast

Mijn zeer geliefde dochter, de woede van Satan stroomt over de aarde terwijl de Heilige Geest Zijn goddelijke aanwezigheid in de ziel van zovelen aanwakkert door middel van deze, en andere, door Mij bekrachtigde missies.

Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen

Mijn zeer geliefde dochter, zeg Mijn leerlingen dat zij hun devotie voor Mijn heilig woord nooit mogen opgeven.

De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat jullie door bepaalde gewijde dienaren van Mij gekastijd zullen worden.

God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden

Mijn liefste dochter, Mijn dierbare Zoon, die namens Mijn kinderen zo’n wrede dood onderging, bereidt zich voor op Zijn grootse barmhartigheid.

Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kracht stroomt op dit moment, door de kracht van de Heilige Geest, door het hart van de mensen.

Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens Mijn kruistochtgebedsgroepen op te dragen om waakzaam te zijn bij het oprichten ervan in jullie naties. 

Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben blij en tevreden door de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart dragen.

H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden

Mijn kinderen, jullie moeten je inspannen om minstens vijftien minuten per dag te wijden aan het bidden van de kruistochtgebeden, want dat is zeer belangrijk.

Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Licht zal nu over die naties schijnen, aan wie de waarheid niet geleerd werd.

Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar

Mijn zeer geliefde dochter, het kan lijken dat Mijn tijd op aarde eindigde met Mijn kruisiging, maar dat was slechts het begin.

Deze mensen zullen Mijn Kerken te gronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens dat Mijn leerlingen de veranderingen, die in het verschiet zullen liggen, zonder angst zullen omhelzen.

Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootse wens te zien dat ongelovigen Mijn heilig woord lezen. 

H. Maagd Maria: Jullie moeten alle wetten en alle argumenten, die abortus bevorderen, bestrijden

Mijn kind, wanneer de verdorven daden escaleren, zoals in de manier waarop naties proberen om abortus in te voeren, daalt de Heilige Geest op Gods kinderen neer zodat zij de moed kunnen opbrengen om zich te verzetten.

Jullie verslinden zo moeiteloos de bedrieglijke woorden die jullie door leugenaars voorgehouden worden

Mijn zeer geliefde dochter, hoe gemakkelijk wordt Mijn stem overstemd door het geschreeuw van de valse profeten die op dit moment de wereld infiltreren.

H. Maagd Maria: De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen

Mijn kinderen, het tij is gekeerd terwijl de zonde zich overal blijft verbreiden.

Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren

Mijn zeer geliefde dochter, het vuur van de Heilige Geest onder Mijn gebedsgroepen is intenser geworden, en deze zullen zich nu over de hele wereld verspreiden en zich duizendmaal vermenigvuldigen. 

Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze missie wereldwijd blijft aangroeien en uitbreiden, zal deze gepaard gaan met nieuwe wonderen die, uit Mijn liefde en mededogen, geschonken zullen worden aan diegenen die vreselijk lijden. 

Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik Mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van de voorbereiding op de Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie alles, behalve Mijn heilig woord, moeten negeren, hoe pijnlijk de vervolging ook is.

Negeer vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden te veranderen

Mijn zeer geliefde dochter, jij mag nooit vergeten wie jouw Meester is. Wanneer je alle kanten op gesleurd wordt, en wanneer Mijn leerlingen een enorme last op je schouders leggen, moet jij je staande houden.

Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang

Mijn zeer geliefde dochter, dit is het moment voor de volgende fase in Mijn plan om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk, het Nieuw Paradijs, het Koninkrijk dat door Mij, de Mensenzoon, beloofd werd.

Ik verleen hun nu de genade van de tranen van liefde en bekering

Mijn zeer geliefde dochter, hoor Mij a.u.b. en luister als Ik Mijn pijn kenbaar maak. Mijn hoofd, bedekt met doornen, wordt pijnlijk gekneusd aangezien Ik, tweeduizend jaar na Mijn tijd op aarde, de pijn van Mijn kruisiging onderga.

Wanneer jullie afbreuk doen aan de waarheid, of ermee knoeien, is het niet langer de waarheid. Al wat overblijft, is een leeg omhulsel.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe bekend ben Ik door de taal van de mensen, elke dag opnieuw, en toch ben Ik zo ver van hen verwijderd.

Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld wil voorbereiden op Mijn Tweede Komst, moet Ik vragen dat al Mijn volgelingen volkomen op Mij vertrouwen

Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door de liefde van God zullen jullie eeuwig leven.

Mijn zeer geliefde dochter, jij vraagt je misschien af waarom het de normaalste zaak van de wereld lijkt, wanneer Ik met jou communiceer.

Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (92) om de genade van volharding

Mijn zeer geliefde dochter, het is door de Heilige Geest dat onbekenden, van over heel de wereld, nu gehoor geven aan deze oproep van de Hemel.

H. Maagd Maria: De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden dat de Christelijke Kerken wakker worden voor de waarheid van deze boodschappen. 

Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet.

H. Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven

Mijn kind, de reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven.

Houd van al diegenen die jullie in Mijn naam vervolgen! Bid bovendien voor hen!

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen ervan op de hoogte brengen dat hun gebeden zullen helpen om een groot deel van wat voorzegd werd, te milderen.

H. Maagd Maria: Niet iedereen zal de vrijheid aannemen. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en Mijn Zoon afwijzen.

Mijn kind, er zal zich nu veel ontvouwen in de wereld en veel gebeurtenissen zijn nodig om Gods kinderen te zuiveren.

De Tempel van God zal onherkenbaar geschonden worden

Mijn zeer geliefde dochter, de nieuwe dageraad is aangebroken en de veranderingen hebben een aanvang genomen als voorbereiding op Mijn Tweede Komst.