Archief

Moeder van de Verlossing: Er zullen hun eredoctoraten toegekend worden in de pas gerenoveerde kerk van de Valse Profeet

22.05 u

Mijn kind, de wereld zal misleid worden door veel daden die als werken van grote naastenliefde beschouwd worden. Liefdadigheid naar anderen toe zal uitgeroepen worden tot de grootste en meest gewenste eigenschap in de ogen van God.

Wanneer diegenen die overheden, kerken en staten beheersen zich verenigen, zullen zij veel controle over Gods kinderen verwerven. Controle over de minder fortuinlijken in jullie samenleving kan twee dingen betekenen. Ofwel wordt het gebruikt voor goede maatregelen, ofwel om de verkeerde redenen.

Ik moet jullie allemaal vragen om op deze moeilijke weg naar redding, met al jullie aandacht op het verlangen van Mijn Zoon gefocust te blijven. Ondanks goede bedoelingen zullen veel van Gods trouwe dienaren te zwak zijn om op de weg naar redding te blijven. De druk die door die vijanden van God op hen uitgeoefend wordt om Mijn Zoon te hekelen, zal zo sterk zijn dat zij de waarheid zullen afvallen.

De Valse Profeet zal een indrukwekkend oecumenisch geloof introduceren, en dit zal elke ketter tevredenstellen. De meerderheid van diegenen in de Kerk van Mijn Zoon zal misleid worden, maar bijna de helft van de gewijde dienaren van Mijn Zoon zal weigeren om de uiteindelijke eed te zweren, die ten onrechte bestempeld zal worden als een eed aan de Heilige Eucharistie. De Heilige Eucharistie en de schending ervan zullen de kern vormen van alle ontevredenheid en onenigheid. Als hem dan de valse wonderen toegekend worden, zullen veel van ’s werelds beroemdheden de Valse Profeet omringen, in zijn gevolg zoekend naar begunstiging. Het zal in die tijd zijn dat Hij een erelijst zal opstellen, en er zullen hun eredoctoraten toegekend worden in de pas gerenoveerde kerk van de Valse Profeet, die slechts een geraamte van de vroegere Kerk zal zijn. Allen zullen hun prijzen voor de grote werken van liefdadigheid, waarover zij onder toezicht van de bedrieger de leiding hebben, aannemen. Zij zullen elk de ander lof toezingen, tot zij de Valse Profeet openlijk tot een levende heilige zullen uitroepen vanwege de zogenaamde wonderen die hij, naar men zeggen zal, als Gods dienaar voortbracht. En vervolgens zullen hij en de Antichrist een groot deel van de wereld beheersen, maar Rusland en Azië zullen er niet bij betrokken zijn, want deze twee imperiums zullen tegen het nieuwe Babylon opstaan totdat Rome vernietigd is.

Al deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden, en wanneer jullie hen de kerken zien gebruiken als plaatsen waar zij trots hun grootsheid, hun werken van naastenliefde, zullen verkondigen, dan zullen jullie duidelijk zien hoe hoogmoed hun bedoeling dicteert. Zodra Rome gevallen is, zullen er meer beproevingen komen, maar deze zullen van korte duur zijn. Daarna zal de tijd rijp zijn voor de terugkeer van Mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie mogen deze profetieën niet negeren. Zodra jullie de kant van het nieuwe valse geloof kiezen, dat weldra verkondigd zal worden, zullen jullie Mijn Zoon afdanken en dan zullen jullie van Zijn barmhartigheid wegdrijven. Geef nooit jullie recht op eeuwig leven op voor iemand die probeert om jullie te misleiden tot ketterij!

Jullie liefhebbende Moeder

Moeder van de Verlossing