Archief

De kerkelijke vrijmetselarij heeft thans, binnen Mijn allerheiligste Kerk op aarde, het hoogste niveau van macht bereikt

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te passen voor de oproepen om retraites bij te wonen, die geïntroduceerd worden om hen ervan te overtuigen in te stemmen met een nieuwe eed van trouw, die – als zij ermee akkoord zouden gaan om dit te doen – hun meest heilige geloften, die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zal maken.

Mijn ware Kerk zal uit Rome buitengeworpen worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren krijgen

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven, maar die er geen idee van hebben dat Mijn Tweede Komst nadert, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in het Boek van Mijn Vader geprofeteerd werden voor de tijd die de Grote Dag voorafgaat.

God de Vader: Als Ik steden moet verwoesten om te beletten dat het kwaad zich verspreidt, dan zal Ik dat doen

Mijn liefste dochter, Mijn hand van gerechtigheid is op de wereld neergevallen en Ik zal diegenen straffen, die Mijn kinderen naar lichaam en ziel kwetsen. 

Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om tijdens de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde openlijk het Woord van God te verkondigen

Mijn kind, de kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon op aarde is ten volle begonnen, en het zichtbaar worden van al de tekenen heeft een aanvang genomen. 

Wee die Christenen die Mij verlaten hebben ten gunste van het new age-heidendom!

Mijn zeer geliefde dochter, iedere levende ziel heeft een sterk instinct om naar God in hun leven te zoeken.

Zovelen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zovelen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn heilig Woord, zo weinig van hun tijd in Mijn gezelschap doorbrengen. 

De vier regio’s van de wereld waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China

Mijn zeer geliefde dochter, de vier regio’s waarover Ik spreek, zijn de vier grote imperiums – de VS, Rusland, Europa en China.

Moeder van de Verlossing – voor priesters: Om aan de Kerk van Mijn Zoon op aarde trouw te blijven, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden

Mijn kind, op de daken van de kerken van Mijn Zoon zullen zich vanuit de Hemel veel tekenen aankondigen, wanneer de uiteindelijke veranderingen in de liturgie van de Heilige Mis aangebracht worden.

Velen zullen Mij verraden door onwaarheden te aanvaarden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn sterkte zal stromen in het hart van de gelovigen nu zij, door de kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust gewaar zullen worden, ondanks de grote geloofsafval die zij in Mijn Kerk beginnen te aanschouwen.

Er zullen vier imperiums tevoorschijn komen als de voornaamste bron van waaruit oorlogen bedwongen zullen worden

Mijn zeer geliefde dochter, er zal veel gebeuren in de wereld aangezien de macht van de Valse Profeet toeneemt en iedereen die het waagt hem aan te vechten, genegeerd zal worden, zelfs de hooggeplaatsten binnen Mijn Kerk.

Geen mens, geen priester, geen bisschop, geen kardinaal, geen paus, heeft het gezag om het Woord van God te herschrijven

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de liturgie ten overstaan van Mij vervalst en geschonden werd, in grote smart naar Mij toe komen lopen. 

Bid dit bijzonder kruistochtgebed om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag dat jullie allemaal dit bijzonder kruistochtgebed bidden om al diegenen toe te wijden, die dicht bij jullie staan, zodat Ik hen met Mijn Kostbaar Bloed kan bedekken.

Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon, die op dat moment in leven op de aarde overblijft, oordelen naar wat zij tot eer van God gedaan hebben

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik terug zou komen om de levenden en de doden te oordelen, bedoelde Ik dat gewoon zo. 

Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer dit werk je moeilijk valt en je aarzelt om de wereld slecht nieuws te bezorgen, moet je beseffen dat jij alleen maar de boodschapper bent. 

God de Vader: Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is grotendeels onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zovelen weten maar weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. 

Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat nu klaar.

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te verlossen, worden verwezenlijkt. Alles staat klaar. Mijn strijdmacht is gevormd. 

Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren die voor de barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, openstaan

O Mijn kind, net zoals Ik van Mijn Zoon hield, vanaf het ogenblik dat Ik in Zijn mooie gezichtje keek, zo houd Ik van al Gods kinderen, als Mijn eigenste kinderen. 

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die uit de schoot van Mijn Kerk zal voortkomen – zal als een zeer dichte mist neerdalen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de stem in jullie midden, die probeert om Mij verstaanbaar te maken bij die leiders die de geloofsafval verspreiden en die heersen in de vier windstreken van de aarde.

Diegenen onder jullie die erg lijden, en die wellicht alle hoop in het leven verloren hebben: weet dat jullie in Mijn Hart zijn

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart snakt naar de wereld en naar iedereen die erin leeft, en Ik beloof jullie dat Ik er alles aan zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.

Moeder van de Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen

Mijn kind, Mijn Hart is verstrengeld met dat van Mijn Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van grote smart waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.

Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn leerlingen, hoe meer jullie door God bemind worden

Mijn zeer geliefde dochter, weten jullie niet dat, doordat er meer van jullie Mijn boodschappen volgen, jullie door diegenen gekweld zullen worden, die Mijn stem tot zwijgen willen brengen?

Het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden

Mijn zeer geliefde dochter, het wordt tijd dat de kruistochtgebedsgroepen overal ter wereld opgericht en verspreid worden. Deze gebeden worden door Gods kracht geschonken en er zijn grote wonderen aan verbonden.

Mijn heilig Woord mag niet veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik alles in het werk blijf stellen om door deze boodschappen de wereld de hand te reiken, laten nog veel toegewijde volgelingen van Mij het na om Mijn hand aan te nemen. 

Moeder van de Verlossing: De enige weg naar eeuwig leven is door Mijn Zoon, Jezus Christus

Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat Mijn Zoon stierf om de mensheid te redden. Hij bevrijdde alle zielen uit de slavernij aan het Beest. 

Moeder van de Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden

Mijn lief kind, Ik moet in opdracht van Mijn Zoon, Jezus Christus, onthullen dat de oorlogen, die zich in het Midden-Oosten zullen ontvouwen, de grote strijd zullen inluiden want er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen worden.

Geen enkele gewijde dienaar van Mij mag iemand in Mijn naam veroordelen

Mijn zeer geliefde dochter, hoe weinigen van diegenen die in God geloven, of die Mij als de Mensenzoon aannemen, houden oprecht van Mij. 

Moeder van de Verlossing: Elk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden

Mijn kind, toen zij de doornenkroon op het Heilig Hoofd van Mijn Zoon zetten, was dat niet alleen om een verschrikkelijke, lichamelijke foltering toe te brengen, het was ook om iets duidelijk te maken.

Ik breng geschenken stapsgewijs, al naargelang de zuiverheid van de ziel

Mijn zeer geliefde dochter, de Levende God, aanwezig in nederige zielen, zal onmiskenbaar worden wanneer Mijn nieuw geschenk over elk van diegenen, die op dit moment in de wereld leven, uitgestort wordt.

Jullie leven is enkel maar een vluchtig moment uit heel jullie levenstijd. Jullie verkeren in ballingschap.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen om overal ter wereld mensen, die Mij uit hun leven geschrapt hebben, toe te roepen om terug tot Mij te komen. 

Weten jullie niet dat momenteel een hele generatie jongeren van Mij verwijderd is?

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de woede toeneemt tegen deze profetieën, Mijn profetieën, die aan de wereld gegeven worden om jullie allemaal voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit.

Geloven diegenen onder jullie die Mij nu bespotten, doordat jullie Mijn boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen?

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk dank je Mij voor deze zeer moeilijke missie. 

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onbekend met de Heilige Schrift, die arme vissers waren

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op de aarde rondliep en de tempels van God binnentrad om de waarheid te verkondigen, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld.