Archief

In plaats daarvan zullen ze in de val trappen om de dogma’s van de Leer te scheiden

Mijn zeer geliefde dochter, toen de farizeeën een ploeg uitstuurden om Mij - gebruikmakend van elke denkbare list - aan te vallen, waren zij op hetzelfde moment in de tempels de profetieën over de komst van de Messias aan het prediken. 

Jullie werken voor anderen zullen voor Mij niets te betekenen hebben, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid

Mijn zeer geliefde dochter, door Mijn kruisdood kreeg Mijn volk een groot geschenk van Mij. 

Het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel voor zijn ziel. Wat het geweten aanvoelt, waarop het reageert en waarin het gelooft, weerspiegelt zich in zijn ziel. 

De nieuwe religie voor alle mensen zal niet-christelijke godsdiensten aantrekken

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn gekoesterde leerlingen, trouw aan Mijn heilig Woord, zullen bijzondere genaden van Mij krijgen. 

Moeder van de Verlossing: Door alle eeuwen heen werd Ik als Zijn Bode gezonden

Mijn lief kind, Ik ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God, en Ik kom om jullie het doel van Mijn missie te openbaren.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft Mij de macht verleend om de kop van de slang te verpletteren

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie je ervan bewust zijn dat de profetieën die in het Boek der Openbaring vervat liggen, ophanden zijn.

God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

Mijn liefste dochter, laat niet één van jullie vergeten wie Ik Ben. Ik Ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en die tot het einde is.

Als jullie new age-praktijken zouden aangrijpen, verloochenen jullie Mij

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het toch dat diegenen die Mijn bestaan of de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader niet aannemen, zo bereid zijn om valse goden te omarmen, die allemaal van eigen makelij zijn?

Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Daar dit van God komt, heeft alles een precieze en natuurlijke orde overeenkomstig de Heilige Wil van God.

Mijn aanwezigheid zal de aarde doen beven en de grond zal schudden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van Mijn Tweede Komst aanbreekt, zal er een geweldig geluid te horen zijn, zoals het rollen van de donder, en zal de hemel zich openen alsof er een groot gordijn opgehaald werd. 

Iedere mens bezit trekken van Mijn Vader

Mijn zeer geliefde dochter, niettegenstaande de dagen van duisternis, die in het verschiet liggen als de wereld van de zonde gezuiverd wordt, en wanneer Ik – als niet meer relevant zijnde – verworpen zal worden, ben Ik een God van grote barmhartigheid.

Moeder van de Verlossing: Aan Gods engelen kan gevraagd worden om voor jullie te bidden maar nooit om jullie krachten te verlenen

Mijn lieve kinderen, jullie mogen Gods engelen nooit aanbidden want ze zijn Zijn dienaren en streven er enkel naar God te loven en Zijn Allerheiligste Wil te doen. 

Diegenen die hun geboorterecht weggaven aan het Beest, zullen nooit voor Mijn aangezicht verschijnen

Het is door de zwakken, de kwetsbaren, de eenzamen en de nederigen dat Ik Mijn Goddelijkheid laat blijken.  

Titels, die met Mij in verband gebracht worden, zullen nieuwe namen krijgen

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt op Mijn Tweede Komst voorbereid en bij het effenen van de weg zijn er twee entiteiten betrokken.

De mensen zijn de liefde in hun leven kwijtgeraakt omdat zij Mij niet langer vereren

Mijn zeer geliefde dochter, een groot deel van het lijden dat door de mensen ervaren wordt, zal in de komende jaren dat van de geest zijn.

Moeder van de Verlossing: De valse kerk van duisternis zal levenloos zijn

Mijn lieve kinderen, de valse kerk - degene die de plaats zal innemen van de Kerk van Mijn Zoon op aarde – werd voorbereid en al de ketterijen zullen slim verborgen zijn tussen de regels van de nieuwe missaal, die de oude zal vervangen.

De ketterijen zullen in overvloed aanwezig zijn en Mijn naam zal in onbruik raken

Mijn zeer geliefde dochter, voor de wereld ben Ik een mysterie en enkel diegenen die dicht bij Mij staan, zullen de omvang van de liefde kennen, die Ik voor de mensheid in Mijn Hart draag.

De aarde, geteisterd door hun snode handelwijze, zal kermen van de pijn

Mijn zeer geliefde dochter, hoeveel troost heb Ik op dit ogenblik nodig aangezien er zovelen Mij afgevallen zijn. 

De boze geest van Izebel zal alles doen wat ze kan om Mijn Kerk op aarde te infiltreren

Mijn zeer geliefde dochter, de boze geest van Izebel heeft een grote aanval gepland tegen Mijn missie om zielen te redden.

Moeder van de Verlossing: Ik heb een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid

Ik Ben de Onbevlekte Maagd Maria, de Moeder van God – de Moeder van de Verlossing. Vandaag heb Ik een boodschap voor de Rooms-katholieke geestelijkheid en kom Ik naar jullie namens Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Moeder van de Verlossing: Laat Mij de gekwelden liefde en troost bezorgen!

Mijn lief kind, laat Mij de gekwelden, vooral diegenen die aan vreselijke ziektes lijden, liefde en troost bezorgen!

Weldra zullen de Christenen zoals heidenen worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn stem is de enige stem die jullie in de vier windstreken der aarde zullen horen, als Ik de mensheid op de grote aanval voorbereid.

Moeder van de Verlossing: Hoe meer jullie bidden, hoe sterker jullie relatie met God zal worden

Mijn lieve kinderen, voor de overgrote meerderheid van de mensen is gebed niet gemakkelijk. 

God zou nooit enige andere leer dicteren want Hij gaf de wereld Zijn Woord

Mijn zeer geliefde dochter, Satan is de koning van de leugens, de meester van het bedrog, en hij doolt vrij op de aarde rond terwijl hij elke seconde zielen verslindt. 

Moeder van de Verlossing: Als jullie er niet om vragen, hoe kan Mijn Zoon jullie dan helpen?

Mijn lieve kinderen, in tijden van verdriet en nood moeten jullie altijd een beroep doen op Mij, jullie Moeder, om jullie zorgen te helpen verlichten, hoe benard jullie situatie ook is.

Heidenen, die de Waarheid schuwen, zullen Mijn Huis betreden

Mijn zeer geliefde dochter, laat het bekend worden dat eenieder die het Boek der Openbaring verwerpt, het Woord van God ontkent. 

Het enige doel van private openbaring bestaat erin zielen te redden

Mijn zeer geliefde dochter, God schonk Zijn kinderen door private openbaringen een beter begrip van wat er vervat ligt in de Heilige Schrift. 

Ik werd als een goddeloze man en een valse profeet beschouwd, en dus geselden ze Mij

Mijn zeer geliefde dochter, Ik onthul je vandaag één van de grootste mysteries van de eindtijd.

Jullie leven op aarde is een test van jullie liefde voor Mij

Mijn zeer geliefde dochter, het is maar normaal dat mensen bang zijn voor het onbekende en dat is de reden waarom zij de dood vrezen. 

Ik zal door deze missie 5 miljard zielen redden

Mijn zeer geliefde dochter, het enige wat Ik altijd wilde doen, was de zielen van Gods kinderen redden. 

Moeder van de Verlossing: Het Boek der Waarheid ligt vervat in de publieke openbaring

Mijn lief kind, vandaag is een bijzondere dag aangezien de Hemel de verjaardag viert van Mijn eerste boodschap, die aan jou als boodschapster van God gegeven werd. 

Diegenen die geloven dat God de goddelozen niet zal straffen, kennen Hem niet

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is gekomen dat Mijn Eeuwige Vader de smet, die duisternis over de ziel van de mens werpt, van het aanschijn der aarde gaat afvegen. 

God de Vader: Laat niet één mens onder jullie onwetend zijn over Mijn gerechtigheid!

Mijn liefste dochter, bemin Mij en weet dat Ik al Mijn kinderen liefheb en koester. Weet echter ook dat Mijn gerechtigheid gevreesd moet worden! 

Zodra verwarring de Kerk binnendringt, brengt dat onenigheid teweeg. Weet dat dit niet van God komt!

Mijn zeer geliefde dochter, het Boek der Openbaring heeft zich geopend en elke laag wordt aan de wereld geopenbaard. 

Euthanasie is een weerzinwekkende daad in Mijn ogen

Mijn zeer geliefde dochter, euthanasie is een doodzonde en kan niet vergeven worden. 

Ik zal komen op een moment dat jullie dat het minst verwachten

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat jullie allen, Mijn geliefde volgelingen, vertrouwen op alles wat Ik jullie leerde en op alles wat Ik jullie nu vertel, want al Mijn plannen zijn in overeenstemming met de Wil van Mijn Eeuwige Vader. 

Uit niets kan niets voortkomen

Mijn zeer geliefde dochter, pas op voor diegenen die de Goddelijkheid van Mijn Vader ontkennen. 

Diegenen die Mijn eerste komst bestreden, weigerden de Wil van God te aanvaarden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil is in steen gebeiteld en al diegenen die Mij werkelijk liefhebben, zullen in de Goddelijke Wil van de Heer verstrengeld raken. 

Moeder van de Verlossing: Aanvaard het kruis met waardigheid! Klaag niet!

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie Mijn Zoon dienen in dit leven, is dat beladen met moeilijkheden. 

Ik stort in deze tijd grote genaden uit over Mijn volgelingen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik stort in deze tijd, een tijd waarin jullie dit het meeste nodig hebben, grote genaden over Mijn volgelingen uit. 

Moeder van de Verlossing: Geloof is het fundament van de Kerk

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie je terneergeslagen, ontmoedigd en angstig voelen door het verschrikkelijk onrecht waarvan jullie getuige zijn, vraag dan a.u.b. om Mijn krachtige bescherming. 

God de Vader: Zonder Mij zouden jullie niet kunnen bestaan

Mijn liefste dochter, Mijn kinderen moeten weten dat er slechts één God is. Slechts één. Elke andere bestaat alleen maar in het hoofd van de mens. 

Moeder van de Verlossing: Mijn rol als de Moeder van Gods kinderen wordt ondermijnd

Mijn kind, het is belangrijk eraan te denken om elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden om deze missie, en andere missies die door Mijn Vader bekrachtigd zijn voor de hele wereld, te beschermen.

Soms gaat wat oneerlijk kan lijken jullie begrip te boven

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn er die Mij loochenen omdat ze geloven dat, mocht Ik bestaan, een liefdevolle God nooit lijden zou toestaan of nooit zou toelaten dat er onverwachte tragedies, ziekten of vroegtijdige sterfgevallen plaatsvinden.

De hand van God zal de zon gebruiken om de wereld te waarschuwen

Mijn zeer geliefde dochter, de zon is één van de grootste tekenen wanneer de goddelijke tussenkomst op het punt staat ontsluierd te worden. 

O hoe arrogant is de mens die spot met Mijn bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, met elke goede daad en elke daad van naastenliefde worden de krachten van de Boze afgezwakt. 

Aanvaard de Waarheid die jullie in het Boek der Openbaring gegeven is!

Mijn zeer geliefde dochter, toen er aan Gods kinderen profetieën gegeven werden, verwekten deze van in het begin angst in het hart van de mensen. 

Moeder van de Verlossing: Zalig zijn zij aan wie de sleutels van het Paradijs gegeven zullen worden

Mijn lief kind, Ik ben jullie Moeder, de Koningin van de Hemel. Ik overlaad jullie allen, die Mij aanroepen om voor jullie ten beste te spreken om Mijn Zoon te vragen jullie te beschermen, met bijzondere genaden. 

Vervloekt zijn zij die Mij vervloeken!

Mijn zeer geliefde dochter, de Boze heeft het hart bemachtigd van velen die in Mij geloven, door de gemakkelijke toegang die zij hem tot hun ziel verschaffen.

Moeder van de Verlossing: Velen zullen van hun titels beroofd worden

Mijn lieve kinderen, bid a.u.b. voor de trouwe gewijde dienaren van Mijn Zoon naarmate de toekomstige gebeurtenissen zich voltrekken. Velen zullen van hun titels beroofd en in ongenade de woestijn ingestuurd worden. 

Geestelijke honger laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter

Mijn zeer geliefde dochter, honger naar voedsel dat het vlees voedt, is een vreselijke kwelling. Maar geestelijke honger laat de ziel leeg, ellendig en verloren achter. 

De sleutels van Mijn Koninkrijk, van de komende wereld, liggen klaar

Mijn zeer geliefde dochter, alles wat Ik aan de wereld door deze boodschappen openbaarde, zal vervuld worden.

Ik kom allereerst voor diegenen die Mijn barmhartigheid het minst verdienen

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben de Beschermer van al Gods kinderen – van eenieder van jullie, ongeacht jullie geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging.

God de Vader: Het land zal gezuiverd worden, net zoals ook Mijn kinderen van alle ongerechtigheid gereinigd zullen worden

Mijn liefste dochter, er zullen veel veranderingen tot stand komen naarmate het moment van de Tweede Komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, dichterbij komt.

De Goddelijke Voorzienigheid zal altijd de overhand hebben

Zaterdag 11 oktober 2014   20.30u

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand de macht van God, in alle dingen die zich in deze tijd kunnen ontvouwen, onderschatten! 

Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor de mensheid is grenzeloos. Mijn liefde is intens en beschermend. Ze is puur en Ik zie veel fouten door de vingers vanwege Mijn diepe genegenheid voor de zondaars.

Moeder van de Verlossing: De dood zal weldra geen macht meer hebben over de mens

Mijn lieve kinderen, de kruisiging van Mijn Zoon was in veel opzichten betekenisvol.

Denk eraan dat na de Tweede Komst het vagevuur niet meer zal bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, hoe dorst Ik naar de liefde van de mensen en hoe dorsten zij naar Mij! Maar de verdeeldheid die de mens van Mij - de Schenker van het Leven - scheidt, is de grootste vijand van het menselijk ras.

Ik geef jullie nu het laatste kruistochtgebed

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart is op dit moment zo gebroken. De verraders hebben Mijn Zijde doorboord en de aarde wordt thans overspoeld door een uitstorting van Mijn verdriet, dat zo intens is, dat Ik niet getroost kan worden.

Mijn Kerk, Mijn ware Kerk, zal op haar buik voortkruipen

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk zal ten val gebracht worden, en diegenen die trouw blijven aan de wetten van God zullen hierdoor enorm te lijden hebben.

Wanneer de liefde afneemt, wordt God geringschat in jullie leven

Mijn zeer geliefde dochter, hoe koud zijn de harten van de mensen toch geworden. Hoe weinig geven zij om de noden van anderen of om het geschenk van het leven. 

Moeder van de Verlossing: De wetten van God zullen binnenkort door miljoenen weerlegd worden

Mijn lieve kinderen, de Tien Geboden die door God vastgelegd werden, kunnen nooit herschreven worden want dat zou heiligschennis zijn. 

De wereldwijde vaccinatie waarover Ik jullie in 2010 vertelde, zal zich weldra voordoen

Mijn zeer geliefde dochter, sla nu acht op Mijn belofte! Ik zal terugkomen om een nieuw begin in te luiden, een nieuwe wereld zonder einde. 

Leg jullie pantser af want het zal verpulverd worden tot minuscule deeltjes!

Mijn zeer geliefde dochter, mijn vijanden mogen Mijn Woord – de waarheid – dan wel verachten, maar de dag zal komen dat zij uit schaamte en wroeging het hoofd zullen laten hangen wanneer zij voor Mijn aangezicht staan.

Of jullie dienen God, of jullie geven toe aan de dwaasheid van de mensen

Mijn zeer geliefde dochter, het verraad jegens Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, tiert welig onder diegenen die zeggen dat ze Mij dienen. 

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en er zal hun geleerd worden hoe te evangeliseren

Mijn zeer geliefde dochter, wat er ook gebeurt, het ware Woord van God zal toch levend gehouden worden, ook al zal het slechts door een restant van Mijn Kerk gehandhaafd worden.

Onder de evangelisten zullen er veel valse profeten opstaan

Mijn zeer geliefde dochter, weldra zullen de veranderingen die Ik voorzegde, aangaande Mijn Kerk op aarde, onthuld worden. 

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal de positie innemen omdat hij daartoe uitgenodigd zal worden

Mijn lieve kinderen, wees op jullie hoede voor de tekenen van de tijd, waarin de Antichrist zijn plaats in de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal innemen, opdat dit voor jullie duidelijk te zien zal zijn.

Moeder van de Verlossing: Bid om vrede in de wereld!

Mijn lieve kinderen, Ik verzoek jullie dringend te bidden om vrede in de wereld, want zeer spoedig zullen veel landen betrokken raken bij oorlogen, die moeilijk te bedwingen zullen zijn en waarbij veel levens verwoest zullen worden.

Ik zal Mijn engelen en uitverkorenen wapenen om de strijd aan te gaan met diegenen die Mij hekelen

Mijn zeer geliefde dochter, twee tekenen zullen duidelijk zichtbaar worden naarmate de schare van uitverkoren zielen opstaat om Mij bij het terugvorderen van Mijn Koninkrijk op aarde te helpen. 

Moeder van de Verlossing: De tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld gaan worden, is zeer dichtbij

Mijn lieve kinderen, de tijd waarin de profetieën van La Salette en Fatima vervuld gaan worden, is zeer dichtbij. 

Verontrust jullie hart niet, redetwist niet over Mij of probeer Mij niet te slim af te zijn, want dat zou nergens toe dienen!

Mijn zeer geliefde dochter, als de stormen woeden en er vrede doorbreekt, weet dan dat het moment waarop Mijn ingrijpen gaat toeslaan, dichtbij komt.

Moeder van de Verlossing: Jezus Christus wordt door de mensheid niet meer bemind zoals Hij dat eens werd

Mijn lieve kinderen, Mijn Zoon, Jezus Christus, wordt door de mensheid niet meer bemind zoals Hij dat eens werd. 

Mijn Woord is zeer eenvoudig, gemakkelijk te begrijpen, maar niet zo gemakkelijk om naar te leven

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opdracht aan al diegenen die Mij vereren, luidt om intens te bidden voor de onrust die weldra in de wereld zal uitbreken. 

Moeder van de Verlossing: Ik zal nauw met Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, samenwerken bij Zijn laatste optreden om de mensheid te redden

Mijn kind, Mijn tijd als de Moeder van de Verlossing, waarin Ik met Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, nauw zal samenwerken bij Zijn laatste optreden om de mensheid te redden, staat vast.

Moeder van de Verlossing: Deze wonderen zullen gebeuren gedurende een periode van drie jaar

Mijn kind, de wonderen door Mijn Vader bevolen, zullen zich weldra in alle delen van de wereld aankondigen. Deze wonderen zullen elke menselijke redenering, wetenschappelijke kennis en ervaring tarten. 

Het geloof van de geestelijkheid zal met voeten getreden worden door de grootste vijand van God die ooit op aarde zal rondlopen – de Antichrist

Mijn zeer geliefde dochter, de geest der Waarheid, die doorheen Zijn Kerk op aarde heerst, moet in stand gehouden, gekoesterd en gehandhaafd worden door die geheiligde dienaren van Mij aan wie Ik de zorg voor al Gods kinderen toevertrouwd heb. 

Moeder van de Verlossing: De feestdag van de Moeder van de Verlossing zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt

Mijn lieve kinderen, alleen zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid aannemen, kunnen door Mijn Zoon, Jezus Christus, met redding begiftigd worden.

Moeder van de Verlossing: Dit geschenk van bescherming voor kinderen werd door Mijn geliefde Vader bevolen

Mijn lief kind, Ik wil de ouders van kinderen en jongeren, over heel de wereld, oproepen om hen toe te wijden aan Mijn Onbevlekt Hart. 

God de Vader: De geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, zal gewijzigd worden

Mijn liefste dochter, de tijd zal komen dat de geloofsbelijdenis, die erkent wie Ik Ben, gewijzigd zal worden om in plaats daarvan valse goden te eren.

Ze zullen Mijn Huis gebruiken om heidense goden eer te bewijzen als een teken van respect, waarbij er aan de wereld verteld zal worden dat dit niet meer dan eerlijk is

Mijn zeer geliefde dochter, al de profetieën die aan jou gegeven werden, zullen nu uit beginnen te komen – druppelsgewijs, tot alles in een stroomversnelling zal geraken zoals water dat uit een kraan stroomt.

Ik zal binnen Mijn Kerk een man doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor jullie nu niet te begrijpen, maar weet dat Ik binnen Mijn Kerk een man zal doen opstaan, die zal standhouden en de waarheid zal verkondigen. 

Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

Mijn zeer geliefde dochter, allen die door deze boodschappen Mijn stem volgen, zullen grote zegeningen blijven krijgen terwijl hun uithoudingsvermogen op de proef gesteld zal worden op manieren die ongekend zijn sinds de dagen dat Christenen in de Middeleeuwen te lijden hadden.

Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn belofte om terug te komen zal tijdens het leven van deze generatie vervuld worden.

Ditmaal kom Ik om de aarde te vernieuwen, om Mijn Koninkrijk op aarde opnieuw te vestigen

Mijn zeer geliefde dochter, velen vragen zich wellicht af hoe God, de Almachtige Vader, Schepper van alles wat is en voor altijd zal zijn, zou kunnen lijden.

Moeder van de Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de Antichrist zullen dagen van grote feestelijkheden zijn

Mijn lieve kinderen, sta toe dat het Licht van God op jullie neerdaalt, aangezien de plannen om de wereld op de Tweede Komst van Mijn Zoon, Jezus Christus, voor te bereiden, voltooid zijn.

Veel van de mysteries van Mijn Koninkrijk zijn de mens onbekend

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is voltooid en elk gedeelte staat juist opgesteld zodat de voltooiing van Mijn belofte verwezenlijkt wordt.

God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu ondergaan dan in de eeuwige vlammen

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, terwijl het uur van de grote barmhartigheid van Mijn Zoon zonder waarschuwing zal neerdalen.

De tijd waarin de zonde niet meer verkondigd zal worden, komt dichterbij

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu dichtbij dat de zonden van de mens door Mijn Kerk als onbeduidend en onschuldig in Mijn ogen beschouwd zullen worden.

Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie, die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen ondergaan

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen menen ten onrechte dat Mijn waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige bezorgdheid teweegbrengen.

Mijn onderrichtingen zijn niet ingewikkeld

Mijn zeer geliefde dochter, de waarheid moet te allen tijde zegevieren, hoe moeilijk deze missie ook is.

Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is voor de zielen – zelfs voor diegenen met een groot geloof – zeer moeilijk om de wereld waarin zij wonen, te rijmen met deze van Mijn Koninkrijk.

God de Vader: Zeer weinigen van jullie zullen de nieuwe ene-wereldkerk verwerpen en dus zal Mijn tussenkomst in allerijl plaatsgrijpen

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de mensheid te verlossen, wees de wereld Hem af, net zoals ze dat deden met de profeten die Ik voor Hem zond.

Er is maar één weg naar God en dat is via Mij, Jezus Christus. Er bestaat geen andere route.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan uit de as, uit het bloedbad. 

Mijn Nieuw Paradijs zal, zoals voorzegd, de wereld zonder einde worden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn opstanding uit de dood gebeurde om een reden. 

Het kruis is jullie link naar eeuwig leven. Verzaak nooit aan het kruis!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij eraan denken hoe Mijn liefde zich over het menselijk ras uitstrekt.

Daar Goede Vrijdag nadert, zullen diegenen die Mij kwellen en proberen om elk spoor van Mij uit te wissen, die dag enorm te lijden hebben

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat diegenen die van Mij houden, tijdens de Goede Week het daadwerkelijk weer goedmaken door het geschenk van de verzoening. 

Mijn liefde, tezamen met jullie geloof, zal het Zwaard van Redding worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer God door middel van Zijn uitverkoren profeten ingrijpt in de wereld, is het Woord als een zwaard. 

Moeder van de Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alles behalve de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn

Mijn lief kind, zeven gevallen engelen zullen deze missie aanvallen en zij zullen Gods kinderen ervan af proberen te brengen om aan Zijn restleger trouw te blijven.

Mijn meest gewaardeerde bisschop zal het voorwerp van een verschrikkelijke gerechtelijke dwaling zijn

Mijn zeer geliefde dochter, hoe breekt Mijn Hart door de benarde toestand van Mijn gewijde dienaren en de moeilijke beproevingen die zij het hoofd zullen moeten bieden ten gevolge van Mijn vijanden.

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon, Jezus Christus, zal door een andere Judas, iemand met groot gezag, verraden worden

Mijn lief kind, toen Judas Iskarioth Mijn Zoon, Jezus Christus, verraadde, had dat verregaande gevolgen. 

Jullie zullen deze verraders herkennen aan hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mijn vijanden zijn, zijn niet diegenen die niet in Mij geloven.

Diegenen die binnen Mijn Kerken het Woord zullen proberen te handhaven, zullen door uitzetting tot zwijgen gebracht worden

Mijn zeer geliefde dochter, de zaden werden gezaaid en elk detail van het plan om de mensheid op de Antichrist voor te bereiden, werd ingevuld.

Mijn finaal plan om Mijn Kerk in Mijn toevluchtsoord te verzamelen, staat op het punt onthuld te worden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang moed en zielskracht te schenken aan ieder van jullie, die de gave van onderscheiding gekregen hebben om Mijn stem te herkennen als Ik door deze boodschappen tot de wereld spreek.

Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling voeren en Mijn Kerken zullen hun heiligheid verliezen

Mijn zeer geliefde dochter, profetieën worden door God niet aan de mens geopenbaard om sensatie te creëren. 

Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven

Mijn zeer geliefde dochter, liefde is één van de krachtigste geschenken van God. 

Moeder van de Verlossing: De bekering, beloofd door Mijn Vader, zal deze maand beginnen

Mijn kind, de bekering, beloofd door Mijn Vader, zal deze maand beginnen en zal zich over de hele wereld verspreiden door de kracht van de Heilige Geest.

Het was om deze arme zielen dat Ik in de Hof van Gethsemane bloedtranen weende

Mijn zeer geliefde dochter, soms kan de snelheid en de groei van deze heilige missie overweldigend zijn. 

God de Vader: Aardbevingen zullen jullie steden treffen

Mijn liefste dochter, het moment is aangebroken waarop de mens, die al zo lang gezondigd en zich in Mijn ogen bezoedeld heeft, nu in de ultieme diepten van verdorvenheid zal afzinken wanneer hij zich zal inspannen om alles van Mij wat heilig is, te vernietigen.

O wee diegenen die door de Heer uitverkoren zijn om Hem te dienen in de laatste dagen, want zij zullen zich niet bewust zijn van Zijn roep

Mijn zeer geliefde dochter, je mag Mijn woorden aan jou nooit als vanzelfsprekend beschouwen, want ze worden je geschonken als een daad van grote barmhartigheid. 

In de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende twee jaar zal door wetenschapsmensen alles in het werk gesteld worden om het bestaan van God te weerleggen. Ze zullen valselijk beweren dat de mens, naast de aarde, op andere planeten kan leven. 

Door zich door de heidenen te laten intimideren, zullen ze als heidenen worden

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn verlangen dat Mijn volgelingen, waaronder Christenen van alle kerkgenootschappen, op dit moment meer tijd in Mijn gezelschap doorbrengen.

Zij zijn de Mijnen. Ik Ben van hen. Dat zal altijd het geval zijn. Ik bemin hen allemaal. Zo eenvoudig is dat.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verzoek al Mijn volgelingen, overal ter wereld, dringend om zich eendrachtig in Mij te verenigen om te bidden voor de ziel van diegenen die van Mij gescheiden zijn. 

Moeder van de Verlossing: Vraag Mij, jullie geliefde Moeder, om jullie de kracht te schenken om vol te houden en de missie van redding te beschermen

Mijn lieve kinderen, toen God Mij koos als de Moeder van Zijn Eniggeboren Zoon, was het zo dat Ik God kon verheerlijken door Hem van dienst te zijn om de langverwachte Messias ter wereld te brengen.

God de Vader: De hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel

Mijn liefste dochter, de hongersnood die de wereld in zijn greep zal houden als het derde zegel geopend wordt, zal niet beperkt zijn tot een gebrek aan voedsel voor het lichaam. 

Wat baat het Mij als een mens onwillig en talmend voor Mij gebracht wordt? Dat is nutteloos.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk om de liefde die elk van jullie voor zijn familie heeft, uit te breiden tot buiten jullie huis. 

Eenmaal een ziel door Mij geschapen werd, zal die in eeuwigheid blijven bestaan

Mijn zeer geliefde dochter, de dood moet nooit gevreesd worden als jullie Mijn kruisdood aannemen. 

Er zal een angstaanjagend leger opstaan, zoals er nog nooit eerder een gezien zal zijn

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld staat op de rand van vele oorlogen, en die zullen veel weerslag hebben op de snelheid waarmee de Kerk zal barsten. 

Diegenen die Mij vervloeken, zullen vervloekt worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik het over Mijn vijanden heb, bedoel Ik altijd diegenen die via sluwe middelen zielen van Mij proberen te stelen.

Het is veel beter om in Mijn naam pijn te verduren dan door zondaars opgehemeld te worden om het doen van iets dat in Mijn ogen verkeerd is

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand zich schamen over de vervolging waarmee hij te maken krijgt doordat hij Mij als Christen verdedigt. 

Het Paradijs, door Mijn Vader voor Zijn kinderen geschapen, gaat eindelijk in heel zijn oorspronkelijke glorie aan hen teruggegeven worden

Mijn zeer geliefde dochter, toen het Woord door Mijn geboorte Vleesgeworden is, betekende dit dat het Heilig Woord van God, zoals voorzegd in Mijn Vaders Boek, stoffelijk werd.

Het zal pas als de Heilige Eucharistie volledig afgeschaft is zijn, dat de Antichrist Mijn Kerk zal binnendringen

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate de geloofsafval door Mijn Kerk deint, zal aan al diegenen die Mij dienen, van binnenuit de grootste test van allemaal voorgelegd worden

God de Vader: Want dit is de eindperiode – het laatste hoofdstuk in de vervulling van Mijn Heilige Wil

Mijn liefste dochter, Mijn bescherming strekt zich op dit moment uit over al Mijn kinderen in de wereld, die van Mij houden. 

Mijn tranen zullen tegen die tijd gestopt zijn, maar Mijn verdriet zal eindeloos zijn

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens zich van Mij afscheidt, dan volg Ik hem tot aan de uiteinden der aarde om hem terug tot Mij te trekken. 

Moeder van de Verlossing: Ze zullen een nieuw rood boek voorstellen, met de kop van een geit verwerkt in zijn omslag

Mijn lief kind, toen Ik Mijn Zoon ter wereld bracht, hield dat in dat Ik niet alleen de Mensenzoon, de Redder van de wereld, voortbracht, maar ook een nieuw begin bewerkstelligde. 

De rechten van Christenen opeisen, zal gelijkstaan aan het overtreden van de wet

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen jullie een aantal aankondigingen horen van bedriegers die Mijn Huis op aarde geïnfiltreerd hebben.

Moeder van de Verlossing: Na de Waarschuwing zal er een groot verlangen opkomen om God eer te brengen

Mijn kinderen, jullie zullen altijd onder Mijn bescherming staan wanneer jullie Mij, de Moeder van de Verlossing, aanroepen. 

Het is door de invloed van de duivel dat jullie onrein worden in Mijn ogen

Mijn zeer geliefde dochter, de kracht van de Heilige Geest is door deze boodschappen op dit moment op zijn sterkst in de wereld. 

Kwaad zal als goed gezien worden, en goed zal als kwaad beschouwd worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer mensen anderen ertoe proberen aan te zetten te zondigen, doen zij dat op diverse manieren die wellicht niet zo zullen overkomen.

Ik Ben geheel barmhartig. Ik zoek geen wraak.

Mijn zeer geliefde dochter, denk eraan dat God altijd oordeelt ten gunste van de onderdrukten. Hij zal nooit diegenen verheffen die zichzelf verheffen. 

De oorlogen zullen escaleren, tot de Grote Oorlog uitgeroepen wordt

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat over de hele wereld de mensen zich op dit moment omkeren en Mij vragen hen te beschermen tegen de gesel van oorlog.

Liefde kan alle rampspoed die het menselijk ras ondergaat verslaan

Mijn zeer geliefde dochter, denk aan Mij, met liefde in jullie hart, want het is alleen maar door liefde dat Ik via het Boek der Waarheid met de wereld communiceer.

Eenmaal jullie mij hebben, hebben jullie alles

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn tijden van strijd waarin mensen zich hulpeloos kunnen voelen. Er zijn tijden van tragedie waarin zij zich bang voelen. 

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

Ontneem Mij een ziel – een leven - en jullie eigen leven – de eeuwige zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van de Laatste Dag van het Oordeel aanbreekt, zullen veel zielen Mij verloochend hebben en zal er veel angst in hun hart zijn.

Uit haat kan niets goeds voortkomen, want die komt alleen van Satan

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer haat de zielen binnendringt, moeten zij met elke vezel in hun lichaam daartegen vechten om deze uit te roeien. 

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is

Mijn kind, wanneer de misleiding onder de invloed van de Antichrist de zielen overspoelt, zullen de mensen door veel handelingen, daden en woorden die van hem zullen komen om de tuin geleid worden. 

Lijd in stilte wanneer jullie in Mijn naam gekweld worden, walgelijke vormen van wreedheid ondergaan, belasterd, beledigd en bespot worden!

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemand zegt dat hij verstand heeft van wetenschap, zal hij dat aan jullie moeten bewijzen om in hem te kunnen geloven. 

Moeder van de Verlossing: Dit is de tijd waarin de zielen op aarde de pijn van het vagevuur zullen moeten doorstaan

Mijn lief kind, waarom maak je je zorgen over de moeilijkheden die je elke dag het hoofd moet bieden in deze missie? 

Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst inhoudt

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lang dacht de mens dat Ik zou wachten voordat Ik voorafgaand aan Mijn Tweede Komst Mij opnieuw met hem in verbinding zou stellen? 

Moeder van de Verlossing: Weldra zal noch binnen noch buiten de Kerk van Mijn Zoon het ‘Weesgegroet’ nog te horen zijn

Mijn kind, net zoals het beeld van Mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn belofte om terug te komen genegeerd en vervolgens uit de weg geruimd zullen worden, zal dat ook met elke verwijzing naar Mij, jullie geliefde Moeder, gebeuren.

Ten slotte zal het bewijs van Mijn Vaders Verbond aan de Joden getoond worden

Mijn zeer geliefde dochter, hoe is deze missie gegroeid en hoe zal deze nu zeer snel evolueren naarmate Ik de voorbereidingen tref op Mijn komende tijd.

Weten jullie dan niet dat, na het plaatsvinden van Mijn Tweede Komst, jullie ziel in eeuwigheid zal voortbestaan?

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd komt dichtbij en de Hemel is zich aan het voorbereiden op het grote banket wanneer de Hemel zich samenvoegt met de aarde om één te worden.

God de Vader: Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Geen offer is te groot.

Ik verlaag Mij zodat Ik Mijn Hart aan hun voeten kan leggen, en toch zullen zij erop blijven trappen. Ik verneder Mijzelf door via deze boodschappen naar hen te roepen, en zij bespotten Mij en grijnzen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Vader zal de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven

Mijn lief kind, net zoals de Heilige Geest, een geschenk van God, op de apostelen van Mijn Zoon neerdaalde, zal deze ook uitgestort worden over al diegenen die in deze tijden Mijn Zoon beminnen.

Ik zal diegenen die eenzaam, verdrietig, bang en onzeker zijn over het feit of God al dan niet bestaat, nooit links laten liggen

Mijn zeer geliefde dochter, naarmate Mijn boodschappen zich verspreiden en aangezien deze de behoefte opwekken om velen ertoe aan te zetten zich tot Mij te wenden, zal men getuige zijn van veel wonderen.

Moeder van de Verlossing: Velen zullen geloven dat de Antichrist een zeer heilige man is

Mijn kind, mocht Mijn Zoon, Jezus Christus, op dit moment op aarde rondlopen, dan zou Hij vermoord worden.

Moeder van de Verlossing: Wanneer de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen

Mijn kind, wanneer de tijd komt dat de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen. Mij werd de genade geschonken in staat te zijn hun de moed te geven die zij nodig zullen hebben om Mijn Zoon te blijven dienen.

Moeder van de Verlossing: Deze gebeden, lieve kinderen, verschaffen grote genaden

Mijn kind, voor zielen die Mijn Zoon ooit kenden en die van Hem afdwaalden, is het moeilijker om terug tot Hem te komen dan voor diegenen die Hem helemaal nooit gekend hebben.

God de Vader: Ik verlang dat jullie de Waarheid aannemen, niet met twijfel maar met liefde en vertrouwen in jullie hart

Mijn liefste dochter, vandaag is een bijzondere dag aangezien Ik eindelijk het geschenk van jouw volledige aanvaarding van deze missie gekregen heb.

Naarmate het aantal groeit van diegenen die Satan volgen, zal men erg ver gaan om hun aanbidding van de duivel openlijk te verkondigen

Mijn zeer geliefde dochter, jullie zullen Mijn leerlingen niet alleen herkennen aan hun geloof, maar ook aan hun werken.

Moeder van de Verlossing: Al diegenen met andere geloofsovertuigingen moeten ook Mijn heilige rozenkrans beginnen te bidden, want dit zal ieder van jullie grote bescherming bezorgen

Mijn liefste kinderen, Ik vraag dat jullie vanaf nu elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden om deze missie tegen satanische aanvallen te beschermen.

Een groot deel van wat de mensheid als vanzelfsprekend beschouwt, zal op zijn kop gezet en binnenstebuiten gekeerd worden, maar dat is nodig

Mijn zeer geliefde dochter, wegens de beproevingen die het menselijk ras tijdens de zuivering te verduren krijgt, zou het een vergissing zijn om de pijn, die deze veroorzaken, te verwarren met die van hopeloosheid.

Bereid jullie altijd, elke dag, voor alsof de Waarschuwing morgen was, want deze zal jullie plotseling overvallen!

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij aangezien Ik over de komende Waarschuwing spreek! Zonder Mijn tussenkomst zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het Beest storten en nooit het Licht van God zien. 

Moeder van de Verlossing: Denk eraan dat Satan deze missie verafschuwt omdat hij er miljarden zielen door zal verliezen!

Mijn lieve kinderen, laat de haat tegen deze missie jullie hart niet verontrusten! Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor het geschenk van het Boek der Waarheid in deze onrustwekkende tijden op aarde!

Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen voor de Grote Dag van de Heer

Mijn zeer geliefde dochter, huil niet om jezelf maar om Mij, jullie Jezus, die weent en lijdt door de snelheid waarmee het menselijk ras in een verderfelijk en zondig leven vervalt.

Tegenwoordig geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twijfelen dat ze de Waarheid in het Boek van Mijn Vader, de allerheiligste Bijbel, kunnen vinden! 

God de Vader: Ik heb zeer lange tijd geduldig gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Wil bijeen te brengen

Mijn liefste dochter van Mij, hoeveel angst heb je terwijl het zo onnodig is. 

Het plan om elk spoor van Mij te verwijderen is van start gegaan

Mijn zeer geliefde dochter, sta nooit toe dat de opvattingen van diegenen met bitterheid jegens dit werk in hun hart, je doen twijfelen aan Mijn missie voor de zielen.

De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en werkelijk begrepen worden

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn Moeder overal in de Mariale verschijningsplaatsen voor de laatste maal verschijnt, moeten jullie weten dat de wereld zal omkeren en eindelijk naar Mij toe zal lopen. 

Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

Mijn lief kind, laat het geweten zijn dat Ik nog eenmaal Mijn opwachting zal maken in al de Mariagrotten, die door de eeuwen heen door de Kerk van Mijn Zoon goedgekeurd werden.

God de Vader: De vrije wil, die de mensheid gegeven werd, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij weggetrokken werden

Mijn liefste dochter, Mijn Wil geschiede, want de tijd waarin de keuzevrijheid van de mens om alles naar eigen wens te doen, loopt stilaan ten einde.

Moeder van de Verlossing: Deze laatste medaille, die door de barmhartigheid van God door Mij naar jullie gebracht wordt, zal miljarden zielen naar het eeuwig leven trekken

Mijn lief kind, God wil iedere persoon, van elk geloof, redden – evenals diegenen die het bestaan van Hem en Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen. 

Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn beker van lijden aan te nemen, met alles wat dat met zich meebrengt?

Mijn zeer geliefde dochter, wie van de mensen onder jullie, die zich bestempelen als heilige volgelingen van Mij en die zich op dat feit beroemen, zal Mijn beker opnemen?

Elk woord dat jij in deze missie uitspreekt, komt van Mij. Elke actie die jij onderneemt, komt van Mij.

Mijn zeer geliefde dochter, wees rustig telkens je te maken krijgt met de vele obstakels waarmee jij en al Mijn volgelingen dagelijks geconfronteerd worden in dit werk om zielen te redden.

Deze nieuwe en snel gecreëerde hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen

Mijn zeer geliefde dochter, de Waarheid verdeelt. Het heeft dat altijd gedaan. Wanneer de ene mens zegt dat hij de Waarheid kent, zal een andere die ontkennen. 

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie Mijn Kerk blijven gehoorzamen

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn dienaren, Mijn volgelingen en al diegenen die beweren van Mij te zijn, zeggen dat ze van Mij houden, houdt dat twee dingen in. 

God de Vader: Ik kom eraan om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd komt spoedig aangezien de barmhartigheid van Mijn Zoon bijna daar is.

Ik Ben God de Vader. Ik Ben die is. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de Omega.

Zeer spoedig zal de hel formeel uitgeroepen worden tot een plaats die niet bestaat

Mijn zeer geliefde dochter, mocht Ik, Jezus Christus, er niet zijn waarbij Ik in deze tijd tot de wereld spreek, dan zouden veel zielen nooit de poorten van het Paradijs binnengaan.

De mensen die in de wereld van vandaag leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil dat de wereld weet hoeveel Ik van de mens houd, want Ik houd zelfs van de geringsten, de meest gekwelden en de meest onwaardigen.

Mijn liefde voor de mensheid is volkomen. Ik houd van iedereen, met inbegrip van diegenen die de meest goddeloze daden begaan.

Mijn zeer geliefde dochter, kijk om je heen – en wat zie je? Een wereld vol tegenstrijdigheden. 

Wanneer jullie deze litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie verademing schenken

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat, wanneer jullie het Woord van God in de tijd van duisternis verdedigen, jullie allemaal elke genade van Mij nodig zullen hebben, als jullie je staande willen houden. 

Wanneer Mijn volgelingen, die in de komende misleiding trappen, Mij verloochenen, houdt dat niet in dat zij zullen zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het zal dit inhouden.

Mijn zeer geliefde dochter, net als de gelovigen uitroepen: “Genoeg – we kunnen het niet verdragen om het kwade te zien triomferen over het goede”, zal alle pijn tot een abrupt einde komen.

Jullie staan op het punt om getuige te zijn van de grootste misleiding die ooit door Satan aan de wereld opgelegd werd

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord zal intact blijven omdat overal ter wereld Mijn geliefde, trouwe volgelingen, die de rest van Mijn Kerk zullen vormen, nooit van de waarheid zullen afwijken.

Als er ook maar een greintje hoogmoed in de ziel aanwezig is, zal de Heilige Geest er nooit binnentreden

Mijn zeer geliefde dochter, zodra het vuur van de Heilige Geest de ziel van iemand binnenkomt, is de eerste reactie er één van tranen. 

Moeder van de Verlossing: We gingen eerst naar Judea en daarna werd Mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland

Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van Mijn zoon waren de weeën duidelijk in alles wat ons overkwam. 

Ik zal altijd gehoor geven aan diegenen van jullie die smeken om barmhartigheid voor andere zielen

Mijn zeer geliefde dochter, hoewel Mijn gerechtigheid gevreesd dient te worden, zal Ik altijd gehoor geven aan diegenen van jullie die smeken om barmhartigheid voor andere zielen. 

Voorafgaand aan de Grote Dag van de Heer zal er veel aan Gods kinderen geopenbaard worden

Mijn zeer geliefde dochter, toen de profeten van weleer door God opgeroepen werden om de waarheid te verkondigen, liep geen enkele van hen over van enthousiasme met de kelk van het ware Woord van God dat hun gegeven werd. 

Drie van de vier zullen Mij verloochenen

Mijn dochter, de tijd waarin alle publieke erkenning aangaande wie Ik Ben, zal verworden tot slechts gewoon een flauw geflikker aan de wiek van een kaars die helemaal tot aan het einde opgebrand is, is bijna daar.

Moeder van de Verlossing: De waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal achterstevoren gepresenteerd worden

Mijn kind, moedig a.u.b. al Gods kinderen aan om te volharden tijdens de beproevingen die gaan komen.